7 mel 1987 112 Projekt 9 Toen de fraktle van de heer Van 't llof dlt voo«;stel indiende had zij het gevoel een projekt in te dienen dat niet met een prijskaartje zou worden behangen zoals nu is gebeurd. Zij heeft kontakt gehad met de CDA-fraktie, waaruit een tekstvoorstel naar voren is gekomen om projekt 9 en 10 aan elkaar te koppelen. De pro- jekten 9 en 10 bevatten nu een bedrag van 7J ton en dat is haar te gortig bij het idee dat zij toen voor ogen had. Zij vraagt dan ook om in de koppeling van de projekten 9 en 10 met een nieuw kosten- plaatje te komen gericht op de toezeggingen zoals die ook in de commissie zijn gedaan, gericht op het fietspad en niet op een hele renovatie van de Van Merlenlaan. Oan wil zij graag bekijken in hoe- verre die zaak in de prioriteitweging een rol kan spelen. De voorzltter deelt mede dat het voorstel van het COA en van PH luidt als volgt: "Het aanleggen van veilige fietsroutes aan de Van Merlenlaan/Raadhuisplein tussen de Valkenburgerlaan en de Vrijheids- dreef. Tevens het kreëren dan wel in stand houden van veilige fiets- routes op de Van Merlenlaan tussen de Vrijheidsdreef en de Herenweg." Mevrouw De Haze Winkelman kan akkoord gaan onder de voorwaarde dat er toch zeker een prijskaartje aan komt te hangen. Wethouder Baar begrijpt dat de projekten 9 en 10 geschrapt kunnen worden en vervangen door nieuwe tekst, met de uitnodiging om voordnt het moment van de prioriteitstel Hng daar is, te komen met een prijs- kaartje dat lager is dan de som van de beide projekten. Het college zal daar gevolg aan geven. Projekt 12 Mevrouw Karssen merkt op dat de raad enkele jaren geleden de a- bri's omarmd heeft. Er zijn er ook wat gekomen, maar ze zijn er nog niet bij alle bushalten. Meer dan een kwart van de bushalten zijn nog verstoken van een wachtvoorziening van welke aard dan ook. Daar- om is haar fraktie blij dat het college voorstelt dit projekt op te voeren. Projekt 13 De heer Huisman wil reageren op het konmentaar dat het college geeft op dit CDA-voorstelDaarin zegt het dat de raad enige tijd geleden de taakverlichting heeft ingetrokken en nu komt men erop terug. Spreker heeft het voorstel van het CDA niet helemaal kunnen lezen, maar hij heeft wel de brief van de direkteuren van de basis- scholen er nog eens bijgehaald, waarin deze nadrukkelijk vragen om de formatie toe te kennen in de ontwikkeling van de informatie-tech- nologie en dat lijkt spreker iets anders dan taakverlichting. Wethouder Van der Pas antwoordt dat met het kommentaar van het college niet anders bedoeld is dan dat het de raad enkele jaren ge- leden voorstellen heeft gedaan tot vermindering van het instituut taakverlichting, dat nu afgebouwd gaat worden. Met dit konmentaar is dus niet anders bedoeld dan om, als men een lijn uitzet om be- paalde zaken af te bouwen, men niet het jaar waarop de laatste uit- voering van deze maatregel plaatsvindt, opeens weer een formatie- plaats toevoegt. Een lijn moet men zo reëel mogelijk doortrekken. Projekt 18. De heer Veen vraagt, om straks bij de prioriteitstel1ing het antwoord mee te wegen, of de PH-fraktie met het opvoeren van dit projekt de optie heeft orn voor een twpetal kunstenaars gratis ate- lierruimte ter beschikking te stellen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 17