7 mei 1987 114 Het heroverwegingsvoorstel van het laatste projekt, dat voorkomt op lijst B, om dat in 1988 uit te voeren, steunt zijn fraktie. Dan koint de situatie dat die beide projekten in hetzelfde jaar zouden kunnen worden uitgevoerd. Zoals zij het nu ziet zou dat in ieder geval kunnen betekenen, dat er een kostenbesparing optreedt bij bijvoor- beeld de werkvoorbereidingbij de uitvoering of anders gezegd, in de aanneemsom. Zij zal te zijner tijd graag, maar op zijn laatst in het kader van de behandeling van de begroting voor 1988, van het col- lege horen welk financieel voordeel dat oplevert, als haar veronder- stelling tenminste juist is. Een derde opmerking betreft een serie projekten. Dat zijn de pro- jekten 21, 27, een deel van 28, een deel van 29, 30, 31, 41 en 48. Ze hebben gemeen dat het alle projekten zijn die een rekonst.ruktie van wegen inhouden en die volgens de planning, zoals deze in lijst II staat, volgend jaar moeten worden uitgevoerd. Bij sprekers frak- tie rijst de vraag of de gemeente daarmee niet te veel hooi op de vork neemt en of de kapaciteit aan menskracht wel voldoende is om dit alles ook volgend jaar daadwerkelijk tot stand te laten komen. Zlj moet aannemen dat het college van mening is dat het kan. Zij heeft haar twijfels en denkt dat het verleden haar twijfel steunt. Zij verwacht dan ook van het college dat het bij de aktualisering van lijst II in het najaar eens kritisch naar de haalbaarheid kijkt. Het vroeger dan reëel is plannen van deze projekten legt ook vroeger dan nodig is financieel beslag op de middelen. Als vierde opmerking zegt de spreker dat als men lijst twee door- loopt, men zo'n 7 projekten tegenkomt die geheel of gedeeltelijk te maken hebben met de Heemsteedse Dreef. Dat zijn de projekten 28, 37, 40, 41, 42, 45 en 46. Dat kan op zich; men hoeft daar geen kritiek op te hebben, maar door de veelheid van die projekten op en aan diezelfde weg bestaat een reëel risiko, dat er in technische zin overlappingen inzitten, en dubbeltel1ingenen dat de zaken min- der efflciënt dan mogelijk is worden aangepakt. Spreker herinnert er overigens aan dat op de herhaalde vragen van zijn fraktie in het verleden over met name de projekten 45 en 46, dat is de verkeers- beheersing van de Heemsteedse Dreef fasen 1 en II, het college er niet in slaagde om een konkreet antwoord te geven wat die projek- ten nu precies zouden inhouden. In relatie t.ot alle andere door spreker genoemde projekten zou dat wel eens genoemd kunnen worden een onbenoemde reserve voor werken aan de Heemsteedse Dreef. Daarnaast is een belangrijk punt om de aandacht van het college daarvoor te vragen, naast de financiële overweging, dat de raad door deze veelheid van projekten die in elkaar grijpen, het zicht dreigt te verliezen op wat er aan de Heemsteedse Dreef gaat gebeu- ren. Dat is wel het laatste wat bedoeld is met beleidsplanning. Om die twee redenen, de financiële en de beleidsmatige, nodigt zijn fraktie het college. uit binnen twee maanden te komen met een notitie, waarin in samenhang de door spreker genoemde projekten worden bezien, waarin de investeringslasten opnieuw worden aangegeven en waarin een samenhangend plan van aanpak wordt gepresenteerd. Er bestaat een projekt Indische buurt e.o.wellicht is het nodig een samen- hangend projekt Heemsteedse Dreef te formuleren of zo men wil: lleemsteedse Dreef en omstreken. De heer Solleveld merkt op dat de heer Borghouts aandringt op een zoveel mogelijk gelijktijdig uitvoeren van wegenprojekten en dergelijke, die bij elkaar in de buurt liggen. Dat is koren op de molen van sprekers fraktie; zij heeft ook aan het begin van dit

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 19