7 mel 1987 116 Spreker wljst er nogmaals op dat het globale begrotlngen zijn, dus ook in die zin zal de bijstelling globaal moetenvljn. Het aantal projekten dat op en rond de Heemsteedse Dreef staat genoteerd neemt toe, zeker nu dat groot onderhoudsprojekt daarbij komt. Spreker is bereid te bevorderen dat binnen enkele maanden op een A-viertje wordt getracht de projekten eens wat nader te omschrijven en aan te geven of en zo ja, welke overlappingen er zijn. Er staat inderdaad nogal wat voor 1988 op de lijst. Gelet op het verleden zouden er twijfels kunnen rijzen of het college dat allemaal aan kan, meent de heer Borghouts. Spreker sluit dat niet uit. Hij wijst er wel op dat deze beleidsplanning er 1s, waarin de raad ook de eigenlijke hand heeft en op basis van deze beleidsplanning wordt de uitvoerings- planning voor het werk gemaakt en zoals het er nu uitziet laat die plannlng zien dat het kan. Daar moet spreker nu ook van uitgaan. Er kunnen zich altijd omstandlgheden voordoen die als een spaak in het wiel gaan fungeren. Men moet wat dat betreft afwachten. Spreker denkt dat men die planning wel in stand moet houden en ook de glo- bale becijfering van lasten die daaraan verbonden is overeind moet houden, maar dat er wel bij past dat men zich regelmatig afvraagt of die planning inderdaad 1n stand kan blijven, en zodra blijkt dat die op onderdelen niet 1n stand kan blijven, dat inen dan ook bereid 1s tot bijstel1ing. Die toezegging wil spreker graag doen. De heer Borghouts zegt dat de wethouder inzake de Heemsteedse Dreef heeft gezegd een A-viertje te zullen leveren om inzicht te geven waarin in technische en financiële zin overlapplngen tussen die 7 projekten zouden zitten, en dan ook bedragen bijstellen, zij het 1n globale zin. Maar sprekers vraag ging verder; zijn suggestie of het een mogelijkheld is om er eens over te denken êén projekt te maken en dan ook 1n de tijd die zaken te gaan plannen, zodat men ook bij de Heemsteedse Dreef, waar wellicht nu de jaren van uitvoe- ring uit elkaar liggen, als men bijvoorbeeld een deel onderhoud pleegt aan de Heemsteedse Dreef dan ook het kruispunt erbij kan pak- ken dat daarbij zit. Dus om ook in de tijdsplanning te bezien of al- les wel goed loopt. Als het êên stroom is in uitvoering en werkvoor- bereidlng dan zitten daar ook kostenbesparingen aan. Daarin was het antwoord van de wethouder niet geheel duidelijk. Wethouder Baar is daar mee begonnen omdat het college zelf heeft voorgesteld om de rekonstrukties van de K3 en de K5 in samenhang met het grote onderhoud Heemsteedse Dreef in uitvoering te nemen. Daar zit dus al duidelijk 1n dat het college zekere samenhangen ziet. Hoewel op zich twee afzonderl1jke zaken, onderhoud aan de weg en rekonstruktie van een kruispunt, kunnen de werkzaamheden mogelijk worden gekombineerd met het oog op die voordelen. Dus in die zin is spreker er op ingegaan; hij staat er in principe positief tegenover. ilij denkt alleen dat hij het daar ook ongeveer mee gezegd heeft, want de heer Borghouts heeft ook de aanpassingen in verband met het openbaar vervoer nog even op het oog gehad. Spreker wil het wel eens bekijken in overleg met het bedrijf of daar ook inderdaad nog moge- lijkheden inzitten, maar hlj denkt dat de mogelijkheden daarvoor toch wat geringer zijn. Wat de twee projekten fasen I en II verkeersbeheersing Heemsteedse Dreef betreft, daar gaat het om zaken die de Dreef kunnen overschrijden. Bij d1e projekten gaat het vooral om de beheersing van het verkeer, maar het kan wel eens betekenen dat maatregelen in het kader van die beheersing niet op de Oreef worden genomen maar op andere wegen, zoals bijvoorbeeld de doseringsinogel 1 jkheden op de Cruquiusweg of de dosering

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 21