117 7 mei 1987 blj de Schouwbroekerbrugof als de dosering in Heemstede-noord aan de orde is, die ten doel hebben het verkeer op de Dreef te beheersen. Dat zal dan ook in dat A-viertje naar voren komen. 60 en 61 De heer Veen heeft naar aanleiding van een vraag in de commissie onderwijs schriftelijk antwoord gekregen over de vernieuwing van de dakbedekking van de Crayenesterbasisschool en dat dit hier niet op zijn pladts is oniddt dat gefinancierd wordt uit een reserve andere voorzieningen. Spreker gelooft dat dit ook geldt voor de dakbedek- king van de Berkenrodeschoolzodat het bedrag van 382.000,— van de lijst afgevoerd kan worden. Wethouder mevrouw Van der Pas antwoordt dat de heer Veen daarin gelijk heeft. Lijst A, punt 2 (pagina 52) De heerjorghouts stelt voor dat p-ojekt, dat nu alleen aangeduid wordt met begrotTngskrant,,te vervangen door "begrotingskrant met advertenties". Zijn fraktie dient daartoe een amendement in, luiden- de als volgt: 'In lijst A behorend bij het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 april 1987, nr. 61, wordt het projekt "begro- tingskrant vervangen door "begrotingskrant met advertenties"." Zij verwacht daardoor eenzelfde vergroting van de budgettaire ruimte, maar omdat zij toch aan de begrotingskrant hecht en het een zeer' reëele mogelijkheid acht om de begrotingskrant te versieren met ad- vertentiesstelt zii dit projekt voor inplaats van dat van het college De heer Solleveld meent dat de heer Borghouts ook nog met de ge- dachte speelde om het eventueel met de nieuwe media te kombineren Spreker vraagt of hij dat heeft laten vallen. De heer Borghouts zegt dat dit toen bij hem niet voorzat. Hij weet dat er in de commissie zeer veel over media is gepraat. maar niet 1n dit verband. De heer Solleveld vlndt dat duidelijk en ook een zeer opbouwen- de gedachte. De gedachte om wat commerciëler als gemeente te werk te gaan, zeker als het uit de PH-hoek komt, spreekt hem bijzonder aan. Alleen is zijn fraktie van mening dat als men het zo koppelt, en bet voorstel zoals het hier staat aanpast, men zich zelf dan wat belemmert. Dat betekent dat als het advertentiegebeuren schip- mocht lijden men het zichzelf onmogelijk gemaakt heeft om op een andere manier, deze besparing alsnog te realiseren. Voorshands gaat zij ervanult dat het college 1n zijn pogingen om dit bedrag te realiseren ook de advertentiemogel1jkheid meeneemt. De heer Borghouts schat dat het amendement een bezuiniging ople- vert van 2•000,- Dat kan dan op lijst C geplaatst worden en komt het bij de financiële aktuele positie weer tevoorschijn. De voorzitter ziet daar geen bezwaar 1n, maar hij weet niet hoe het college ertegenover staat. Daarom zal de raad er in auqustus nader van horen. De heer Van der Hulst vindt dat uitstekend. Hij hoopt alleen dat de begrotingskrant er dan niet zo uitziet dat er, zoals dat tegenwoor- dig gebruikelijk is, allerlei blokjes dwars tussen de tekst van de begroting gaan verschijnen met advertenties. 0e voorzitter zegt dat dit tegelijk met de kabelkrant wordt mee- genomen om nader te bekijken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 22