7 niel 1987 118 ruiii Jt ÖFTieer Geels vraagt of de konklusle julst is^dat de toelichting op projekt 5, 43 op Hjst II impllceert, dat wordt afgezien van ëën- richtingsverkeer op de Kerklaan-oost. Zo ja, dan vindt zijn fraktie het onjuist om over een zaak die zo belangrijk is in het kader van de verkeersafwikkeling in het centrum, te beslissen door middel van prioriteitstel1ing. Eên ding moet echter duidelijk zijn: een sobere ultvoering van dergelijke werken juicht zijn fraktie toe. Fundamen- tele besluitvorming over éên- of tweerichtingverkeer moet plaatsvin- den aan de hand van evaluatie van inspraak en nadere informatie. Nu de inhoudelijke behandeling nog niet heeft plaatsgevonden, vindt zij het onjuist het heroverwegingsprojekt Kerklaan-oost op lijst A te laten staan en daarmee afhankelijk te maken van eventuele finan- ciële armslag. Oe heer Van 't Hof ondersteunt namens zijn fraktie het voorstel van de heer Geels. Wethouder Baar beluistert bij de heer Geels de vraag of het de bedoeling 1s omTn de vereenvoudigde uitvoering ook uit te gaan van éénrichtingverkeer. Daar is nu nog geen konkreet antwoord op te geven omdat het projekt in feite moet worden geherformuleerd en daar zal ook een bezinning op uitgangspunten bij horen. Als men lie- ver heeft dat het projekt zijn weg vervolgt en dat er zo snel mogelijk besluitvorming op dat punt komt, dan heeft spreker daar niet de min- ste bezwaren tegen. De heer Geels lijkt het dan simpel om het van lijst A af te voe- ren. De heer Van der Hulst gaat daar ook mee akkoord. Wethouder Baar: "Afgêvoerd" Punt 6. De~Reer Veen zegt dat blljkens de notulen van de de commissle onderwijs er een brede aanhang was om dit projekt af te voeren. Spreker heeft in de commissie het één en ander verteld over het be- lang dat zijn fraktie hecht aan goede kwaliteit van de lichamelijke opvoeding. De heer De Bruijn heeft de wenselijkheid ernstig betwij- feld maar de heer Van 't Hof heeft zich ook in die richting uitgela- ten, dus spreker heeft begrepen dat er een meerderheid is om dit pro- jekt af te voeren van lijst A. De heer Van 't Hof denkt dat dit op een misverstand berust. De heer Veen citiirt: "De heer Van 't Hof geeft te kennen dat ook zijn fraktie deze maatregel niet zal toejuichen". Spreker herinnert zich dat het ook zo gezegd is. De heer Van 't Hof zegt dat als de suggestie gewekt is dat zijn fraktie dit voorstel van de lijst wil afvoeren dat dan verkeerd is. De fraktie van de heer Veen hecht zodanig aan het vakonderwijs gymnastiek, dat zij dit projekt niet wil meenemen in de prioriteit- stelling en als zij daar bijval voor kan krijgen dan kan het worden afgevoerd. De heer Van der Hulst wil dle keuze nu niet maken en wil dus het projekt handhaven. Wethouder mevrouw Van der Pas verwacht een interessante diskussie 1n de volgende kommissievergadering onderwijs over de notulen en be- grijpt ook dat het voorstel van de heer Veen geen steun van de ande- re frakties ondervindt, en dat dus het projekt gehandhaafd blijft. De heer Van 't Hof verzoekt om schorsing. De voorzitter schorst de vergadering te 22.09 uur en heropent de- ze te 22.13 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 23