119 7 mei 1987 De heer Van 't Hof heeft 1n de conniissie gezegd dat dit proiekt niet het meest vriendelijke projekt leek. H1j heeft niet gezegd dat hij het van de lijst wilde afvoeren. Dit projekt gaat over vierkan- te meters het beoogt om het aantâï vierkante meters op een andere mamer toe te rekenen waardoor er met meer leerlingen vakonderwijs gegeven kan worden, een kwantitatlef gegeven. Zijn fraktie heeft een projekt ingediend over de kwaliteit van het vakonderwijs. Zij is dan 00 van mer?ln9 dat men nu dit projekt niet van lijst A moet afvoe- ren niaar is tevens van nening dat als de VVD kennelijk ook een warm dersteunen V°°r vakonderwiJ*zij haar projekt van harte zal on- gevSerd°0rZitter "Cht het du'de,1jk dat het Projekt niet wordt af- Punt^Z^66*" ^68" het najaar z1en hoe de Pri°riteitstelling is. Mevrouw Beets deelt mede dat haar fraktie in de comnissie heeft gevraagd naar een uitwerking van de wijze waarop de voorzienlng van lektuur en literatuur in de bejaardentehuizen zal gaan plaatsvinden want daar heeft zij enige zorgen over. In afwachting van duldelijk- heid daarover wil haar fraktie dit projekt nu laten staan. Punt 8 De heer Geels wil het punt betreffende de bezuiniging van 6 000 - op de post vuurwerk Koninginnedag graag amenderen 1n die vorm, dat er niet een bezumiging wordt opgelegd op een specifiek onderdeel van het beschikbare budget, voor de commissie Nationale Feestdagen. Ziin fraktie stelt; voor het dusdanig te wijzigen dat er 6.000,-- taak- stellend dient bezuinigd te worden door de coninlssle Nationale Feest- dagen. Deze wijziging geeft de commissie de mogelijkheld om zelf te bepalen waar eventueel bezuinigd kan worden Meyrouw Idsselmujden sluit zich bij dle woorden aan. Zij vraagt o "et college soms plannen heeft het vuurwerk te sponsoren. De heer Van 't Hof merkt op dat bij de toelichting op dit punt staat, dat het college verwacht dat deze zaak door sponsoring zou kunnen worden betaald. Hij vraagt om uiterlijk augustus aan te geven' waarop het college deze verwachtlngen baseert, want mocht dat niet aan de orde zijn dan is voor zijn fraktie de zaak in een ander kader komen te staan en dan wil zij haar oordeel op dat moment daarover kunnen uitspreken. Wethouder mevrouw Noorman begrijpt dat er. twee frakties zijn bij wie het în heroverweging nemen van het vuurwerk niet in goede aarde va t maar dat men liever kiest voor een taakste)lende bezuiniglng op het budget, die dan misschien wel voor een deel op het vuurwerk zit via een sponsoring bijvoorbeeld danwel voor een deel op iets anders Het college is wel gevoelig voor zo'n opzet en het projekt zou op die manier vorm kunnen krijgen. Of over de sponsoring in augustus wat nadere informatie kan komen, daarvan meent zij dat het goed is dat het projekt zo geamendeerd wordt dat het gaat om het hele budget, zodat in augustus duidelijk 1s op welke wijze, want zij hoopt dat daarover tegen dle tijd wat duidelijkheid 1s en die Igvulling gegeven wordennnen W°n 60 daarh'J het aspekt sponsoring ook betrokken kan De heer Van 't Hof vraagt of er nu twee voorstellen zijn Wethouder mevrouw Noorman antwoordt dat er een proiekt is waar- bij ;jtaat dat e<v s 6-000,— bespaard wordt; dat is in die zin ge- amendeerd dat het betrekking heeft op het totale budget van de com- iinssie Nationale Feestdagen. en dat in augustus/september duidelijk- heid verschaft wordt op welke wijze dat wordt ingevuld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 24