7 mel 1987 De heer Van 't Hof neent dat als het voorstel dat door de VVD is gelanceerd wordt overgenomen, men toch niet meevr praat over een bezulniging op het vuurwerk, maar over een bezuiniging op een budget van het. comité Nationale Feestdagen. Wethouder mevrouw Noorman: "Ja". De heer Borghouts vraagt het CDA/VVD, als nu blijkt dat die 6.000,— eigenlijk niet bezuinigd kan worden op het budget van Koninginnedag, of zijn dan bereid zijn het projekt te laten varen. Dat is de inzet van de dlskussie. De heer Geels denkt dat dit bij de prioriteitstelling aan de orde dient te lTömen. Punt 9 DïTheer Bleekemolen stelt voor het projekt inzake de post slui- ten openluchtzwembad1' van 150.000,— af te voeren. De motivatie daarvoor is in de eerste plaats dat de VVD altijd voorstandster is geweest van een zo kompleet mogelijk sportkomplex en de sluiting van het buitenbad zou zeker een verarming betekenen. tlet, bad ligt er - dat is een tweede argument - het zomerseizoen staat voor de deur en het zou zonde zijn om nu aan sluiting uitvoering te geven. Ten derde, de kosten-batenanalyse is gedeeltelijk onderbouwd en niet te schatten is op dit moment de publiektrekkende faktor van dat bui- tenbad op het gehele komplex. Belangrijk zou ook kunnen zijn de uit- komst van een soort mini-enquête die onder de bezoekers van het bui- tenbad in de zomermaanden zou kunnen plaatsvinden om te kijken wat de invloed van dat bultenbad op het totale bezoek 1s. In de laatste plaats is een groot gedeelte van die opgevoerde besparing van lj ton geen echte besparing. Immers een greep uit de reserves van êén mil- joen gulden en dan op die manier elk jaar een ton besparen kan op elk moment plaatsvinden en 1s geen echte besparing in de zin van het woord. Sprekers fraktie wil daarom afwachten wat het onderzoek, dat 1n de zomer plaatsvindt, oplevert om dan misschien een beter gefun- deerd oordeel over een eventuele sluiting van het buitenbad te kun- nen geven. De heer Van 't Hof slult zich aan bij de opmerkingen van de heer Bleekemolen. Hij voegt er nog aan toe dat er op 13 februari een raads vergadering is gewijd aan het sportkomplex en dat zijn fraktie toen nadrukkel 1 jk de multifunktionele aspekten van dit sportkoinplex heel belangrijk vond. In haar optiek hoort daar het buitenbad thans ook nog bij en de onderzoekgegevens op termijn zullen aangeven of men te zijner tijd tot zo'n maatregel zou moeten overgaan. Dat is voor haar nu nog niet aan de orde. De heer Van der Hulst vindt de onderzoekgegevens van belang om het nu af te voeren en volgend jaar misschien op te voeren. De voorzitter: "Het wordt afgevoerd". Lijst B, 14 De heer Bleekemoleji vraagt naar de eventuele nadelige gevolgen voor het rnilieu, als de leidingen in de grond blijven liggen. Wethouder Baar antwoordt dat er geen problemen zijn te duchten. Hen komt misschien weer in de grond opeens een oude leiding tegen, tenzij men dat heel zorgvuldig gaat registreren. Dat is ook een mogelijkheid, maar milieuhygiënisch gezien 1s het geen probleem en dat is voor het college een reden geweest om zonder al te veel zorg dit projekt op te voeren. Fagina 66, punt 8. De voorzitter merkt op dat bij dit punt de parkeerwachter komt te vervallen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 25