121 7 mei 1987 XXIII. Be^rotingswijzigingen Wijziging gemeente-begroting, model J, 1987 nrs.33 t/m 37; Wijziging begroting g.t.b. 1987, nrs. 10, 11, en 12; Wijziging begroting grondbedrijf 1987 nr. 3. De wijzigingen worden zonder hoofdelijke stenmiing vastgesteld. XXIV. Rondvraag Verkeersproblemen De heer Bleekemolen merkt op dat bij de rekonstrukties die thans în de gemeente plaatsvinden, K8 of kortgeleden bij het station, zeer hard wordt gewerkt. De VVD is over de voortgang van die projekten bij- zonder te spreken en daar heeft zij dan ook de grootste waardering voor Wdt ddt betreft zou onze grootste dlrekte buurgemeente best eens een voorbeeld kunnen nemen aan wat in onze gemeente wordt gepresteerd, want wat Haarlem doet rond de Rustenburgerbrug-Kamperlaan is ongelooflijk, zo langzaam als dat daar gaat. Dat betekent steeds meer verkeer, ook op de Heemsteedse Dreef, Cësar Franklaan en Johan Wagenaarlaan. Waar spreker zich echter enigszins aan ergert is het volgende. De si- tuaties bij de rekonstrukties in de gemeente veranderen met de dag. Dat betekent ook dat de verkeerscongesties wisselend plaatsvinden. Naar zijn mening is de verkeersregulering die daarbij gebruikt wordt niet altijd zo effektief. Men heeft dat deze week kunnen konstateren op de Cruquiusweg en bij het Wipperplein. Weggebruikers zijn daar van te voren onvoldoende over gelnformeerd. Spreker vraagt of het college kan toezeggen dat in de gemeentelijke berichtgeving in de plaatse- lijke pers een stukje wordt opgenomen waarin staat vermeld waar de ko- mende weken de problemen zich gaan voordoen en wat voor maatregelen er zijn genomen om aan die problemen tegemoet te komen. Wethouder Baar antwoordt dat het werk aan de Herenweg voorspoedig verloopt. Naar verwachting zal vöör Pinksteren alles aan de kant zijn en zal hopelijk ook op de overige wegen, de Dreef, Lanckhorstlaan en de Cruquiusweg, de zaak weer wat in normale banen kunnen lopen. Er zijn in zijn algemeenheid bij die rekonstrukties ook weinig problemen geweest. Alleen de afsluitingendie van tijd tot tijd moesten plaats- vinden, hebben tot enige congestie geleid. Met name voor wat de Dreef c.q. de Cruquiusweg betreft, was de keuze waar men die congestie laat ontstaan, binnen de gemeente of voor zo ver mogelijk buiten de gemeente De keuze is uitgegaan naar het laatste, het middel van de dosering is ter hand genomen, en omdat de geineente niet kan doseren bij de Java- laan is dat gebeurd bij het Wipperplein. Dus voor een gedeelte kreeg men die congestie toch nog binrien de bebouwde kom. Wat betreft het doorseinen naar de inwoners zegt spreker dat de berichtgeving belangrijk is en zeker ook zoveel mogelijk moet gebeu- ren. Hij heeft ook de indruk dat het college op dat punt de nodige zorgvuldigheid heeft betracht, want de voorlichter heeft aan de hand van gegevens van het bedrijf regelmatig persberichten verzorgd die in de gemeentelijke publicaties een plaats kregen. Zeer recent nog (29 april) voor wat de afgelopen situatie betreft, zoals die zich de laatste dagen heeft ontwikkeld, omdat de Lanckhorstlaan weer enige tijd moest worden afgesloten. Met verwijzing naar die dosering en de reden waarom, is dat duidelijk naar buiten gebracht, waarmee een be- langrijke voorwaarde is vervuld. Spreker kan zich voorstellen dat een groot aantal automobilisten dat niet leest, zeker geldt dat voor men- sen die Heemstede passeren. Spreker is dus van mening dat men op dit punt zeer zorgvuldig moet zijn en hij heeft de indruk dat die zorg- vuldigheid ook vanuit de afdeling voorlichting, vanuit het bedrijf en vanuit rijkswaterstaat, is betracht.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 26