7 inel 1987 122 Waarderlnq voor het personeel De heer Divendal merkt op dat er af en toe wel eens wat leuke i- deeën in de raad opkomen, die dan meestal door het college worden overgenomen. Zo is bij de algemene beschouwingen in november veel waarderlng uitgesproken voor het personeelmet name ook voor hun positieve inzet om de reorganisatie mogelijk te maken. Vanuit de raad is toen gevraagd om het niet zoals elk jaar in november bij mooie woorden te laten maar om iets aardigs te doen, bijvoorbeeld een gezellige borrel of 1ets anders. Het college heeft toen geant- woord dat het dat op gepaste wijze wilde doen. Spreker vraagt of het op zo'n gepaste wijze is gebeurd dat het aan de raad voorbij 1s gegaan of dat dit idee nog blj het college 1s of dat het meent dat als het initiatlef vanult de raad 1s gekomen, de raad dat dan maar over moet nemen. De voorzitter antwoordt dat het college daar binnenkort op terug zal komen. De heer Divendal denkt dat er wel iets gedaan moet worden op het moment dat er nog sprake is van de reorganisatie, want als dat enigs- zins 1s afgerond en men dan nog wacht, dan moet men een nieuwe gele- genheid gaan bedenken. De voorzitter zegt dat het college naar een gepast moment zoekt. Het zal dat proces proberen te versnellen. Verdubbelinq rijbaan Kruisweg De heer Borqhouts stelde in februari een vraag naar aanleiding van persberichten over een nieuw fenomeen 1n medialand. Vandaag kan men konstateren dat de zorg die u1t deze vraag sprak niet geheel on- terecht is. Hij heeft nu weer een vraag ingegeven door een persbe- richt. In het Haarlems Dagblad van 24 april stond onder de titel: "Heemstede staakt verzet tegen verdubbeling rijbaan Kruisweg" dat het college in onderhandelingen met Provinclale Staten kennelijk het verzet tegen verdubbel1ing van de Kruisweg had gestaakt. Dat persbericht kwam hem vreemd over, want in het verleden heeft de raad unaniem uitspra- ken hierover gedaan en als dan het college ineens meent daarvan af te moeten wijken dan zou men, zo er al gronden zijn om daarvan af te wijken, tenminste toch als raadslid als eerste in deze kwestie wi1len zijn ingelicht. Hij sluit de mogelijkheid niet uit dat het bericht niet juist in de krant is gekomen. Wethouder Baar antwoordt dat het bericht niet juist is, althans niet voor wat~di"konklusie betreft. Die konklusie werd door de betrok- ken verslaggever kennelijk getrokken uit de diskussie die in de com- missie heeft plaatsgevonden naar aanleiding van het wegenprioriteiten- schema van de provincie, waarvan in de commissie mededeling 1s gedaan, en naar aanleiding van een mededellng van één van de conmissieleden dat er binnen het gewest in het kader van het beleidsplan wordt ge- werkt aan een bepaalde reaktie ook voor het onderdeel verkeer. Daar- over is in de commissie gesproken en spreker denkt dat de konklusie uit dat gesprek niet op zijn plaats 1s. Het college heeft wel gezegd dat het zich t.a.v. de diskussie over deze materie, uiteraard in ver- band met dat provinciale prioriteitenschema, waarop dus de verdubbe- ling van de Kruisweg is komen te staan met de aanleg van een busbaan op de Cruquiusweg, wel moet uitspreken of het wel of geen bezwaar daartegen zal inbrengen. Standpunten daaromtrent worden thans verder voorbereid. Het college hoopt zich daarover volgende week te buigen en verwacht dat ook in de eerstkomende vergadering van de commissie verkeer deze za.ik aan de orde kan komen, zodat tot een formalisering van mogelijk eei bijgesteld Heemsteeds standpunt kan worden gekomen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 27