m i; 7 mei 1987 9B 9. Notitie van de CDA-fraktie d.d. maart 1987 irizake vredesonderwijs in Heemstede. Burgemeester en wethouders stellen voor de notitie om advies in hun handen te stellen. 10. Beroepschrift van de heren C.W. Dorland en A.J. Bertholée tegen wei- gering van een bouwvergunning voor de uitbreiding van de woningen Sportparklaan 7 en 9. Burgemeester en wethouders delen mede dat het stuk in handeri is ge- steld van de commissie voor de beroepvoorschriften. 11. Brieven van het algemeen burgerlijk pensioenfonds inzake een genees- kundig uitgebracht rapport ten aanzien van de directeur van de Ber- kenrode-basisschool Burgemeester en wethouders stellen voor betrokkene met ingang van 1 juni 1987 ongevraagd eervol ontslag te verlenen als directeur van de Berkenrode-basisschool 12. Brief van de Stichting ter Ondersteuning van Poliobestrijding d.d. 18-12-1986, houdende een verzoek om subsidie. Burgemeester en wethouders stellen voor een erkenningssubsidie van 500,-- te verlenen, omdat de aktiviteiten passen in de kriteria van de beleidsintenties en het hier Heemsteedse groeperingen betreft. Overeenkomstig de voorstellen van burgeineester en wethouders, vermeld onder de punten 9 t/m 12, wordt zonder hoofdelijke steiuning besloten. III. Vaststel1inq exploita^tieyerqoeding bijzondere iaqen de maanden januari t/m jull 1985 (volgnr. 42) IV. Wijziging rechtspositieregelinq (volgnr. 43) V. 3e wijziging van de verordening regelende de toekenning van een ziek- tekostenve7goeding aan qepënsioneerde en op^wachtqeld geste1dë~lZÄ- feelnemers. (volqnr. 44) VI. 7e wijziging bezoldigingsverordening ambtenaren 1981 (volgnr. 45) VIII. Vaststel1inq exploitatievergoeding voor bijzondere kleuterscholen over de maanden januari t/m juli 1985 rvöTqnr. 46) VIII. Voorbereiding herziening bestemmingsplannen Indische wijk en Val- kenburgerplein (volqnr/471 IX. Overname grond Leidsevaartweg (volgnr. 48) X. Verkoop grond Meer en Boslaan (volgnr. 49) XI. Vervanging diverse waterleidingen (volgnr. 50) XII. Vervanging riool westzijde gedeelte Herenweg (volgnr. 51) e scholen over

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 3