99 7 mei 1987 XIII. Vervanglng riolerlnq deelgebled C Indlsche Wljk (volgnr.52) De ontwerp-besluiten worden zonder hoofdelijke stemminq vastqe- steld. XIV. Plan van doelmatia gebruik van qymnastiekakkonmodaties (volgnr. 53) De heer De Bruijn deelt mee dat zijn fraktie niet alleen akkoord gaat met het plan van doelmatig gebruik zoals dat in 4 gewaarmerkte formulieren is vastgelegd, maar ook akkoord gaat met het plan zoals dat in het gehele voorstel van het college 1s vastgelegd, met de daarbij behorende 4 formulieren. Als het zb aan de minister van on- derwijs wordt bericht, dat althans zijn fraktie dit in zijn geheel als een plan beschouwt, dan 1s zij daar gelukkig mee. De heer Veen sluit zich bij de woorden van de heer De Bruijn aan. Wethouder mevrouw Van der Pas antwoordt, dat het plan konform de aanvulling van de heren De Bruijn en Veen zal worden toegezonden. ilet ontwerpbesluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XV. Gemeentegarantie eiqen woninqen (volgnr. 54) De heer De Bruijn merkt op dat in de financiële commissie is op- gemerkt dat de redaktie hier en daar niet goed liep. Daaraan lijkt te zijn tegemoetgekomen. Haar als nten dan de herziene redaktie nog eens doorleest dan vallen nog enkele dingen op. In punt 7 staat in de eerste plaats het woord "kredietgever"terwijl er 1n het gehele stuk verder alleen maar "geldgever" staat. Het 1s misschien beter dat in punt 7 ook het woord "geldgever" wordt gebruikt. Vervolgens wordt er in 7 gesproken over "eigendomsoverdracht" en bij 9 van "gedwongen verkoop". Gedwongen verkoop valt onder eigendomsover- dracht. Verder wordt in 9 sub a gesproken van "vervroegde aflossing" en bij 7 van "algehele vervroegde aflossing". Er zit een nuance- verschi1 in, maar 9 sub a lijkt hetzelfde als 7. Bij 7 wordt gezegd dat de kredietgever/geldgever geen boete mag bedingen. Oan zal het ook niet in de overeenkomst worden opgenomen, maar toch staat bij 9a sub ade geldgever is verplicht het beding boete - spreker zou zeggen "boetebeding" - niet toe te passen. Spreker vraagt of dat expres zo geredigeerd is of dat het per ongeluk er zo is ingekomen. Bij 10 - dat was eerst 9, waarvan de heer Borghouts heeft gevraagd of de redaktie kan worden aangepast, hetgeen niet is gebeurd - moet de redaktie volgens spreker als volgt luiden: "Op het tijd- stip van het sluiten van de hypothecaire geldleningsovereenkomst dient door de betrokken geldgever royement verleend te zijn op een eventueel eerdere door de geldnemer afgesloten hypothecaire geld- leningsovereenkomst(en) m.b.t. een andere woning dan de onderha- vige woning". De heer Borghouts bevestigt dat hij wat punt 10 betreft daarop lieeft gewezen. Ilij kan ook bevestigen dat het niet gewijzigd is. Daar zullen goede gronden voor zijn neemt hij aan. Wethouder Baar heeft de neiging om te zeggen dat kredietgever en geidgever hetzelfde is. Maar hij denkt dat het geen probleem is om konsekwent ëën en hetzelfde begrip te hanteren. Wat de redaktie van artikel 10 betreft lijkt het spreker dat dit artikel in de gevraagde zin gewijzigd kan worden. Wat betreft de link tussen punten 7 en 9, waar het in punt 7 gaat over "eigen- domsoverdracht" en "algehele vervroegde aflossing" en in 9 over "gedwongen verkoop" en "vervroegde aflossing", zegt spreker dat

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 4