7 mei 1987 100 het college zich daar nog eens in wil verdiepen. Dat gedwongen verkoop eigendomsoverdracht betekent is duidelijk, maar eigendoms- overdracht hoeft niet altijd gedwongen verkoop te betekenen. Spreker heeft de indruk dat de heer De Bruijn erinee akkoord zal gaan als het college daar nog eens naar kijkt, hetgeen zou kunnen inhouden dat de raad het college inachtigt om de tekst aan te passen. Het ontwerpbesluit wordt zonder hoofdelijke stemning vastgesteld. XVI- Subsidieverzoek tijdelijke peutergroep "Het Honk" (volgnr. 55) Het ontwerpbesluit wordt zonder hoofdelijke stemning vastqe- steld. XVII. Nota "Gemeentelijke informatle via de Kabelkrant".(volqnr. 56) Dit voorstel wordt van de agenda afgevoerd. XVI11.Wijziginq proqranina sociaal-kultureel werk 1987; reorqanisatie Stichting Sociaal-Cultureel Herk Heemstede (vöTqnr. 57) De heer Van t Hof brengt naar voren dat de aanleiding tot dit voorstel is het in januari ingediende reorganisatieplan van de Stichting Sociaal Cultureel Werk Heemstede. Het reorganisa- tieplan beoogde een aantal knelpunten op te lossen dat al reeds lange jaren in de organisatie aanwezig was. Vervolgens was het de bedoeling een betere taakuitoefening gestalte te geven mid- dels dat plan. Dat kon op dat moment omdat er ook wat vakatures waren ontstaan, waardoor er de gelegenheid was de hele interne organisatie nog eens op een rij te zetten. Dat plan had als uit- gangspunt: budgettair neutraal. Daarin is men geslaagd, er bleef zelfs wat over, maar desondanks zijn er toch door het geineente- bestuur op het uiteindelijke plan wijzigingen voorgesteld. Het ligt voor de hand dat waar er vakatures zijn, er aan het college goedkeuring moet worden gevraagd oiii die te mogen vervul- 'en in verband ook met de desbetreffende verordening, maar op dat moment deed zich kennelijk de situatie voor dat het college de zaak in zijn totaliteit kon bekijken en in feite dus over meer verschuivingen in takenpakketten een oordeel kon vormen dan alleen goedkeuring over de twee ontstane formatieplaatsen. Dat heeft ertoe geleid dat het college een drietal wijzigingen ten opzichte van het ingediende plan naar voren heeft geschoven. Ten eerst een toedeling van uren in de concierge- en beheers- sfeer anders dan de Stichting had voorgesteld. Men kan praten over een verschil van taxatie, men kan in ieder gevai vaststellen dat er op dat moment een geschil is over zo'n zaak. Er is toen ge- vraagd om dat nu eens voor te leggen aan een deskundige organi- satie, een steunorganisatie in de provincie. Het college heeft gemeend dat niet te moeten doen. Sprekers fraktie betreurt dat. 0p de vraag van zijn fraktie om inzake de ontwikkelingsfunktie de oordeelsvorming van de Oninering te vragen is het college wel ingegaan, en zij is verheugd dat daar een uitkomst is uitgekomen waar alle partijen het mee eens kunnen zijn. Een derde wijzigingspunt in het voorstel ten opzichte van het voorgelegde voorstel van de Stichting betreft het aanstellen van mensen in tijdelijke dienst. Sprekers fractie is daar in het algemeen geen voorstandster van en zeker niet waar het gaat om taken van mensen die al binnen de organisatie zijn. Bovendien had zij in het verlengde van de reorganistie gedacht dat dit best ac-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 5