101 7 mei 1987 ceptabel zou hebben kunnen zijn. Verder betreft het nog twee vaka- tures, twee funkties, waar nog mensen van buitenaf moeten worden ingehaald.Tegen de achtergrond van wat spreker reeds stelde dat zijn fraktie daar geen voorstandster van is, is zij toch van me- ning dat nu dit geplaatst is in het kader van het nog te houden efficiency-onderzoekdit voor haar wel aanvaardbaar kan zijn. Zij kan dus met het voorstel leven, met uitzondering van het gegeven dat het college de reeds in dienst zijnde mensen, die enige taakuren erbij krijgen, ook voor dat deel in tijdelijkheid wil aanstellen. De heer Berkelmans deelt mede dat zijn fraktie zich kan vinden in het standpunt van het college en ook in de motivering met betrekking tot o.a. de tijdelijke vervulling van de vakatures. Zij is in ieder geval ook erg kontent dat het advies dat uitge- bracht is door de Ommering, nu verwerkt is in het definitieve voorstel De heer Geels zegt dat de VVD-fraktie ook waardering heeft voor de Stichting Sociaal Cultureel Werk Heemstede, voor het vele werk dat verricht 1s om tot deze reorganisatie te komen, en door ook de problemen d1e altijd in administratieve en de schoonmaak- sfeer zaten, nu op te lossen en daar wat agogische uren voor in te leveren. De connissie welzijn heeft de afgelopen vier maanden heel wat keren bij dit voorstel stilgestaan en spreker heeft ook begrepen dat het in het college uitvoerig is besproken. Dit alles heeft geresulteerd in het voorstel dat nu voorligt. Zijn fraktie kan zich daar goed in vinden en zij is ook vöôr uitbreiding van de uren van de mensen die thans in dienst zijn bij de Stichting, die uren tijdelijk te laten zijn en ook de twee nieuwe vakatures een tijdelijk karakter te geven. Dat tijdelijk karakter kan uiteraard niet alleen bij deze twee nieuwe vakatures gelden, want zijn fraktie heeft de mening dat als de 20 uren voor een nieuwe vakature gesplitst worden over twee mensen die thans in dienst zijn, dat dan eigenlijk ook een nieuwe vakature is. Zij is dus voor alle extra uren voor een tijdelijke aanstel1ing. Wethouder mevrouw Hoorman heeft uit de frakties waardering be- luisterd voor het werk dat door de Stichting is gedaan om binnen de eigen organisatie te komen tot een reorganisatie en het daarin op- lossen van knelpunten. Zij denkt dat die waardering ook geldt voor het college. De frakties kunnen zich allen goed vinden in het over- nemen van het advies van de Onmering. Zij heeft wel verschil van in- zicht beluisterd bij de PH-fraktie versus de beide andere frakties over de tijdelijkheid van de invulling van de vakatures en uitbrei- ding van uren bestaand personeel. De meerderheid van het college vindt het toch van belang dat die tijdelijkheid voor de invulling van die vakatures bestaat vanwege het voorgenomen onderzoek; een minderheid vindt het verstandig om in ie- der geval de uitbreiding van het werk van bestaande funktionarissen in vaste vorm te doen en alleen voor wat betreft de vakatures in tijdelijkheid. Dat is een verschil van taxatie en inzicht. Zij kon- stateert dat die er is en konstateert ook dat er een meerderheid in de raad is die daarin de meerderheid van het college volgt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 6