7 mei 1987 Voor wat betreft de opmerking van de heer Van 't llof ten aanzien van verschil in inzicht over de beoordeling van het aantal uren voor de conciërgefunktie en de beheerdersfunktie, kan spreekster niet an- ders doen dan konstateren dat daar inderdaad verschil van inzicht bestaat, maar anders dan bij de funktie waarvoor het college advies heeft gevraagd aan de Ommering, is men hier in huis heel goed in staat te beoordelen of werkzaamheden behoren tot een conciërgetaak danwel een beheerderstaakterwijl daar waar het ging om de funktie waarvoor advies aan de Ommering is gevraagd, het ging om een nieuw soort funktie die toen bij de inschaling van de c.a.o.-welzijn niet zo geinakkelijk te traceren was. Voor het overige wil spreekster de Stichting veel sterkte en succes wensen met de invoering van deze grootscheepse reorgariisatie binnen hun eigen organisatie. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld XIX- le wijziging subsidieverordeninq sociaal-kultureel werk en emanci- patiewerlt (volqnr.68) De heer Huisnian is blij dat dit voorstel ter tafel ligt. Ilet was een hele bevalHng, omdat het eerste bod van het college om de c.a.o voor de peuterleidsters in te voeren naar het oordeel van de coninis- sie welzijn wat aan de lage kant was. In overleg is dat verbeterd en nu blijkt uit het voorstel dat de kosten van invoering ruim 51.000,-- mogen kosten in tegenstel1ing tot de 28.000,-- die eerder door het college geboden waren. Dat verheugt zijn fraktie en dat 1s het gevolg van overleg. Zij 1s ook blij met de voorlopige drie ochtendengroepen bij De Kllmappel. Ook dat was een verzoek mede van de kant van zijn fraktie. Het college is niet geheel op êén lijn kunnen komen met de besturen, maar het thans voorliggende voorstel is toch het maximale dat er uit te halen viel. Daarom zal zij dit voorstel steunen. De heer Berkelmans 1s ook blij dat de besturen tijdens het ge- vraagde en toegezegde onderhoud hun wensen hebben kunnen kenbaar maken. Hij heeft er waardering voor dat ook de c.a.o.-welzijn nu is toegepast kunnen worden. Hij heeft ook begrip voor de wens van de besturen om bij de peuterspeelzalen een volledige vergoeding van de tijd tot zijn recht te doen komen. Dat is dan niet helemaal ge- lukt, toch kan sprekers fraktie zich in dit voorstel vinden. Ook de fraktie van mevrouw Beets is blij met de invoering van de c.a.o.-welzijn voor het peuterwerk. De definitieve vorm verdient niet helemaal de schoonheidsprijsmaar waar de financiële middelen op een goed moment tekort schieten 1s men uitgepraat. Zij denkt dat in dit verband enige waardering voor de realiteitszin van de medewerkers en besturen van de betrokken instellingen zeer op zijn plaats 1s. Tenslotte is haar fraktie verheugd met het feit, dat het college gevoelig is gebleken voor de argumenten die zij tegen de randvoorwaarden van de derde ochtend van De Klimappel heeft aangevoerd, waarmee de derde morgen is gehandhaafd. Wethouder mevrouw Noorman beluistert bij alle frakties waardering voor het voorstel. De overwegingen die daarbij gelden zijn door alle frakties iets anders verwoord, maar zij proeft bij ieder toch erkenning voor het feit dat niet alle wensen van de instellingen gerealiseerd zijn. Mevrouw Beets zegt zelfs: niet helemaal de schoon heidsprijs, en heeft dan waardering voor de realiteitszin van de in- stellingen om zich toch te kunnen vinden in het feit dat ze nu 51.000,meer krijgen dan vorig jaar. Spreekster vindt dat ook heel realistisch, maar aan de andere kant denkt zij dat men toch ook wel kan zeggen dat de invoering van de c.a.o.-welzijn op zich

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 7