103 7 mei 1987 een goede zaak is. Het feit dat dit met een nogal grote extra in- vestering van de gemeente aan subsidie gepaard gaat is een zaak die de gemeente dan voor haar rekening genomen heeft. Het is een goede zaak en dat men niet altljd alles kan krijgen, hangt ook e- nigszins van de raad af of er in het kader van de prloriteitstel- ling een projekt is waarin de laatste wensen van de instellingen ge- formuleerd zijn. Spreekster zegt dus: "Raad, gaat uw gang straks". Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XX. Aanpassing raadhuis en g.t.b.-gebouw (volgnr. 59) Dit pünt wordt van de agenda afgevoerd. XXI. Reconstructie gedeelte Glipper Dreef tussen Dr. Schaepmanlaan en bruq Van Merlenvaart (volgnr. 60) "Hevrouw IJsselmuiden meent dat men moeilijk kan zeggen dat hier een lang gekoesterde wens in vervulling gaat, want dit is gewoon een heel bittere noodzaak. Het intense autoverkeer, de hoge snel- heid, het grote aantal bussen, maar bovendien ook het toenemen van het aantal fietsers, maakt dat het ter plaatse een zeer gevaarlijke situatie is. Daarom is vooral het vrijliggende fietspad aan de oost- zijde en het verhoogde fietspad aan de westzijde duidelijk een heel grote verbetering voor de fietsers, waaronder vaak heel jonge school- kinderen. Bovendien is in het voorstel zoveel mogelijk ingegaan op de vraag van de bewoners aan de noordkant van de wijk, die namelijk bang waren dat de kinderen vanuit de tuinen zo het fietspad zouden oplopen. Daarom is het voetpad verbreed en bovendien komt het fiets- pad iets hoger te liggen en krijgt het een andere kleur, zodat voor kinderen duidelijk is wat het voetpad en wat het fietspad is. Daar- om gaat haar fraktie graag akkoord met dit voorstel. Tenslotte zegt de spreekster dat er wordt gedacht aan een strook van A meter groen tussen fietspad en rijweg, dat is natuurlijk pri- ma, maar zij wil graag vragen of men het groen laag wii houden i.v.m. de persoonlijke veiligheid van fietsers 's-avonds. Mevrouw De Haze Minkelman fietst wel eens over dit stukje Glip- per Dreef en denkt dan bij zich zelf: "Wat een kommer en kwel".Nu is er bijna een eind aan deze narigheid gekomen en komt er een prachtig voetpad van 2.A0 m. breed, waar twee tweelingwagens ge- makkelijk naast elkaar kunnen. Het wordt een prina vrijliggend fietspad, dat zeker een uitkomst is voor de honderden scholieren die er per dag overheen komen en die thans werkelijk ogen van vo- ren, van achteren en opzij moeten hebben om enigszins veilig de brug te bereiken. Nu wordt voorgesteld om dat. fietspad vrijliggend te maken met een brede groenstrook tot aan de rijweg, waar veel au- to's hard rijden. Haar fraktie is blij met dit voorstel. Zij vraagt of het college al kan aangeven op welke termijn het kruispunt Belle van Zuylenlaan/Glipper Dreef meegenomen kan worden, want zij heeft begrepen dat dit nu nog niet helemaal duidelijk is, omdat er overleg met de provincie moet plaatsvinden. Zij dringt erop aan dat het niet al te lang duurt. De heer Boonstra sluit zich aan bij de woorden van de twee vorige sprekers. Het gaat om een wijkstructuurweg, die in de periode 1981- 1991 50% toename van het autoverkeer heeft; verkeer met een hoge snelheid. Spreker zag dat de politie vandaag aan het kontroleren was; hij is nieuwsgierig wat de uitkomst daarvan is. Er is onk veel fietsverkeer: 700 in 11 uur. Dat betekent een kleine 500 per uur. Als men dan het kruispunt Belle van Zuylenlaan-Bosbeek-Glipper Dreef neemt, dan kan men daar inderdaad spreken van een gevaarlijke ver- keerssituatie.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 8