7 niei 1987 104 Spreker wil daarbij aansluiten bij twee vragen die in de commissie- vergadering zijn gesteld: wat gaat er inet dit kruispunt gebeuren; het wordt nog onveiliger na de eerste fase, en wat gebeurt er met het inhalen aan de oost- kant van de Glipper Dreef als men de Belle van Zuylenlaan voorbij is. Er is geen inhaalverbod. Als straks het fietsverkeer van dit gedeelte verdwenen is, krijgt het autoverkeer op dit gedeelte van de weg meer ruiinte, doch aan het eind, vlakbij de brug naar de Bel- le van Zuylenlaan, wordt het fietsverkeer weer op de weg geleid, zodat daar een gevaarlijke situatie ontstaat. Dat de verlichting verbeterd wordt vindt zijn fraktie uitstekend. De inspraak is zoveel mogelijk gehonoreerd, de overlast voor de buurt zoveel mogelijk geëlimineerd. Spreker betreurt dat de hekken daar niet hoger kunnen. Anderszijds staat bij de Oase, de ingang van de waterleidingduinen, een hek van 1.20 m. en een prachtige groenstrook waardoor het onmogelijk is in die tuin te kijken. De verbrede stoepen zijn genoemd, de groensituatiedie aansluit bij Groenendaal, en de Eikenlaan. Zijn fraktie vindt het een goed voor- stel Wethouder Baar is blij met de instemming die met dit plan be- toond is. 0p de vraag van mevrouw IJsselmuiden of het groen laag kan worden gehouden, zegt de spreker dat het college niet uit is op het scheppen van hoog oprijzend groen. Het moet nog eens nader worden bekeken, waarbij de wens van mevrouw IJsselmuiden zal wor- den meegenomen. Verder ligt het in de bedoeling om het kruispunt bij de Belle van Zuylenlaan met deze rekonstruktie mee te nemen. De mogelijkheid is watafhankelijk van de vraag of er met het pro- vinciaal waterleidingbedrijf tot overeenstenming kan worden gekomen. Ilet plan voorziet in een geasfalteerde weg, maar er liggen wat 1 ei- dingen in die weg en dat speelt ook een rol bij dat kruispunt. In ieder geval zal worden getracht dat overleg zo snel mogelijk af te ronden en als het even kan wil het college de rekonstruktie van het kruispunt nu ook ineenemen, maar spreker kan niet beloven dat dit inderdaad lukt. Als het niet lukt dan zijn er twee mogelijkheden: öf het gebeurt zo snel mogelijk daarna, maar dan wordt het een op zichzelf staande klus, 6f het wordt meegenomen met de eigenlijke rekonstruktie van de weg. Van die twee mogelijkheden ligt de laat- ste het meest voor de hand. De vraag van de heer Boonstra of er op het oostelijk deel van de weg te zijner tijd een inhaalverbod zou moeten worden ingesteld, behoeft vandaag nog niet beantwoord te worden. Daar kan nog eens rustig naar gekeken worden. Het gaat uiteraard pas een rol spelen als de weg zelf zal worden gerekonstrueerd; dan zullen ook de verkeersmaatre- gelen op die weg aan de orde komen. 0p dit moment is ook niet zeker of een inhaalverbod wel nodig is, omdat de feitelijke breedte van de weg zodanig zal zijn dat inhalen niet mogelijk is, en als men bovendien verplicht is daar 50 km te rijden dan zal een goede si- tuatie bereikt zijn. Maar spreker wil dip vraag liever beantwour- den op het moment van de definitieve rekonstruktie van de weg. De heer Boonstra heeft ook aangegeven dat het fietsverkeer aan de oostelijke kant van de weg verdwijnt, waardoor de mogelijkheid voor het autoverkeer toeneemt om daar te passeren. Op het laatste gedeelte van de weg komt het fietspad weer op de weg; daar' is thans geen inhaalverbod. Daar vraagt spreker extra aandacht voor. Wethouder Baar zegt dat graag toe, want hij begrijpt dat de heer Boonstra ook al doelt op de situatie nadat het fietspad is aange- legd. Dat betekent dat het college er op korte termijn tocti nog eens naar zal kijken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 9