4e afd. 4 juni 1987 62/63 MEDEWF.F.KING EX ARTIKEL 74 VAN DE WET OP HEl BASISONDERWIJS TEII BEHOEVE VAN DE VALKENBURGSCIIOOL EN DF. JACOBASCHOOL Heemstede, 12 mei 1987. Aan de raad, a. het aanschaffen van meubilair, B. het uitbreiden van de gebruikte verkeersmethode en leesmethode, chet vervangen van de klosetreservoirs, d. het herstellen van schade tengevolge van inbraak, een en andor tpn behoeve van de R.K. basisschool Valkenburg, e. het herstellen van schade als gevolg van vandalisme aan de R.K. basisschool Jacoba. ad a. U heeft in uw vergadering van 27 maart 1980 besloten om een ge- deelte van het meubilair, dat dateert uit de tijd van dc aanbouw van de school (1954), t.e vervangen. Algehele vervanging was op dat moment niet noodzakelijkdaar het aantal leerlingen aanzienlijk was gedaald t.en opzichte van 1954. Sinds 1980 is echter het aantal leerlingen met nanie iri de groepen 1 en 2 sterk gestegen; op dit moment is iiet dringend gewenst. orn tot verdere vervanging van het meubilair over te gaan. Ri.i navraag bleek op andere R.K. scholen in Heemstede geen meubilair voor kleu- ters beschikbaar te zijn. In het rapport van rie comniissie LOMDO worden de nornien gegeven voor de aansc.haf van meubilair. De kosten van de aanschaf van het meubilair koinen ten laste van de reservering voor "vervanging meubilair" op rie post "andere voorzieningen" - 1 - llet bestuur van de Stichting R.K. Onderwijs lleemstede verzoekt u r.iede- werking te verlenen op grond van artikel 74 van de Wet op bet Basisorider- wijs voor: 70

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 1