4 juni 1987 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 4 juni 1987, te 20.00 uur. 124 Voorzitter: de heer Jhr. mr. O.R. van den Bosch, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heren M. Dlvendal, A J.M. van t Hof, mr H C J L BorqhoutsE.A. Boonstra en J.F. de Bruijn, mevrouwH.A.Th.G. IJsselmuidende heer ing M.J.M. van der Hulst, mevrouw M.A.C. Karssen, de heren A.C.F. BerKelmans, !^s'^":||oes N H Geels en H.J.G. Bleekemolen, mevrouw B.L. de Haze Winkelman noes, dê heer ir. P.G.J. Solleveld, mevrouw drs. J.R. Beets-Hehewerth en wpthnuders mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water, de heer drs. S Baär! ^vrouw S E^A. Noorman-den Uyl en ^vrouw S. van der Pas-Bouman. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. Afwezig met kennisgeving: de heren H.R. Huisman en drs. E. Zwaag. De voorzitter opent de vergadering en leest het ambtsgebed voor. De heer Bleekemolen wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA Vaststelling van de notulen van de vergadering van 26 februari 1987. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3" Medewerking ex artikel 74 van de wet op het basisonderwijs ten behoeve van de Valkenburgschool en de Jacobaschool (62/6 4. Verordening leerlingenvervoer gemeente Heemstede 5. Verbetering kruispunt Herenweg/Zandvoortselaan- Lanckhorstlaan 6. Aanpassing raadhuis en g.t.b.-gebouw 7. Vaststel1ing automatiseringsplan; uitbreiding IBM-systeem 36 (67) 8. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 Wet op de Ruimtelijke Ordening 9. Beëindiging deelname Streek VVV; totstandkoming Regionale VVV(69) 10. Subsidie Natuur- en Landschapsmanifestatie in Zuid-Kenne- merland 10a. Uitbreiding kabelnet 10b. 7e wijziging verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden 11. Begrotingswijzigingen 12. Rondvraag.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 1