25 juni 1987 7 De gemeente ontvangt hiervoor van het rijk via het vergoedings- stelsel basisonderwijs een vergoeding via de post "andere voor- zieningen De kosten komen ten laste van de hiervoor ingestelde reserve. ad.c. Met het oog op de veiligheid van de leerlingen dient in de Dt princes BeatrixschoolBosch en Hovenschool en een deel van de Nicolaas Beetsschool (alleen de vroegere "Vijverhof") een vei- ge ligheidsaarding te worden aangebracht. Het betreft hier het aan- Or brengen van: 0£ - aardlekschakelaar met bijbehorende aard-elektroden; vc - aarding van de gas- en watermeters volgens de NEN-normen. Op de openbare basisscholen is deze veiligheidsaarding veelal meegenomen bij een renovatie of nieuwbouw. Het aanbrengen van de aarding overschrijdt de normen voor normaal onderhoud. De kosten worden door het schoolbestuur geraamd op f 3.500,-- en komen ten laste van de gemeente. o\ Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk onderwijs te ge Heemstede doet in genoemde gevallen terecht een beroep op arti- kel 74 van de Wet op het basisonderwijs. De normale eisen aan het geven van onderwijs te stellen worden hierdoor niet overschreden. Onder aanbieding van een ontvrerp-raadsbesluit stellen wij u de voor de gevraagde medewerking te verlenen. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE De secretaris, De burgemeester W.H. van den Hoek. O.R. van den Bosch. -2-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 12