4e afd. 25 juni 1987 76 MEDEWERKING EX ARTIKEL 74 VAN DE WET OP HET BASIS0NDERWIJ5 TEN BEHOEVE VAN DE NICOLAAS BEETSSCHOOLDE BOSCH EN HOVEN- SCHOOL EN DE PRINCES BEATRIXSCHOOL De raad van de gemeente Heemstede; gelezen de aanvraag van het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Heemstede om op grond van artikel 74 van de Wet op het Basisonderwijs de nodige gelden uit de gemeentekas te mogen ontvangen voor: - het herstellen van schade als gevolg van vandalisme aan de Bosch en Hovenschool - het vernieuwen van goten aan de Bosch en Hovenschool - het aanbrengen van veiligheidsaarding in de drie bassisscholen; overwegende, dat de aanvraag aan de daarvoor gestelde eisen voldoet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 juni 1987; BESLUIT de gevraagde medewerking te verlenen. Heemstede, 25 juni 1987. De raad voornoemd, De secretaris, De voorzitter, -3-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 13