5e afd. 25 juni 1987 77 Met ingang van 1 augustus 1987 zal dit werk niet meer gesubsidieerd worden binnen het sociaal-cultureel werk. Dit werk is per die datum begrepen in het programma basiseducatie. In verband hiermede stelleri wij u voor het sociaal-cultureel programma 1987 in bovenvermelde zin te wijzigen. De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 juni 1987; a. het programma basiseducatie voor 1987 vast te stellen konform het ontwerp-programmauitgaande van 1920 contacturen; t). het sociaal-cultureel programma 1987 te wijzigen in die zin dat de formatieplaatsen CII B van de Stichting Sociaal-Cultureel Werk Heem- stede met ingang van 1 augustus 1987 worden verminderd met 0,315 plaats (12 uur); c. vast te stellen de volgende verordening: Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE, De secretaris, W.H. van den Hoek. De burgemeester, O.R. van den Bosch. BESLUIT SUBSIDIEVERORDENING BASISEDUCATIE - 2

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 16