5e afd. 25 juni 1987 77 Hoofdstuk I Beqrippen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a^. ri jksregel ing de Ri jksregel ing basi seducatie; Jj. minister de minister in het bijzonder belast met. de basisedu catie; c. basiseducatie aktiviteiten, bedoeld in artikel 2 van de Rijksrege ling basiseducatie; ji. educatief beraad het educatief beraad, bedoeld in artikel 10 van de Rijksregeling basiseducatie; e. ontwerp-programma: het ontwerp-programma, bedoeld in artikel 11 van de Rijksregeling basiseducatie; f. programma het programma, bedoeld in artikel 13 van de Rijks- regeling basiseducatie. Hoofdstuk II Reikwijdte en aard van de verordeninq Artikel 2 1_. Deze verordening is van toepassing op alle door de gemeente gesubsi- dieerde basiseducatie. De Algemene subsidieverordening specifiek welzijn is van toepassing op alle door de gemeent.e gesubsidieerde basiseducatie, voor zover daar van in deze verordening niet wordt afgeweken. Hoofdstuk III Hethode van subsidiëring Artikel 3 Het periodieke subsidie kan ten hoogste de door de raad aanvaarde subsi- diabele uitgaven belopen, verminderd met de eigen inkomsten, die naar de mening van de raad kunnen worden verkregen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 17