5e afd. 25 juni 1987 77 3^ De deelnameduur van de basiseducatie is gebonden aan een maxinium van 1000 klokuren te spreiden over een periode van ten hoogste 5 jaren. 4. Het aantal uren begeleiding waarop de grondslag, bedoeld in artikel 18 van de rijksregeling, van toepassing is, wordt verzorgd door personeelin dienstbetrekking verbonden aan de instel1ingen; per- sonen die in dienstbetrekking basiseducatie verzorgen, voldoen aan de door de minister vast te stellen eisen van bekwaamheid. 5. De instellingen dragen er zorg voor dat in voldoende mate is voor- zien in koördinatie van de basiseducatie en in een doelniatige administratie en overig beheer. 6. De instel1ingen doen jaarlijks aan de gemeente verslag van de uit- voering van hun werkzaamheden en versturen desgevraagd een afschrift aan de minister. Hoofdstuk VI Overgangs- en Slotbepalingen Artikel 7 In afwijking van het gestelde in artikel 5, lid 1 dient het educatief beraad het ontwerp-programma voor basiseducatie voor 1987 vôôr 15 april 1987 in bij burgemeester en wethouders. Artikel 8 Deze verordening kan worden aangehaald als "Subsidieverordening basis- educatie" Artikel 9 Deze verordening treedt in werking met ingang van 25 juni 1987 en werkt terug tot 1 januari 1987. Heemstede, 25 juni 1987. De raad voornoemd, De sccjpefarffYDe voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 19