4e afd. 25 juni 1987 73 MEDEWERKING EX ARTIKEL 74 VAN DE WET OP HET BASISONDERWIJS TEN BEHOEVE VAN DE ST. JOZEFSCHOOL EN DE VALKENBURGSCHOOL Heemstede, 4 juni 1987. Aan de raad, Het bestuur van de St'ichting R.K. Onderwijs Heemstede verzoekt u mede- werking te verlenen op grond van artikel 74 van de Wet op het Basis- onderwijs voor: a. het vernieuwen en herstellen van de dakbedekking van de buiten- berging van de R.K. Basisschool St. Jozef; b. het vervangen van een aantal zinken goten en hemelwaterafvoeren alsmede het vernieuwen van enige dakranden en daken aari de R.K. Basisschool Valkenburg. ad a. De bestaande dakbedekking van de buitenberging verkeert in een zeer slechte staat en dient derhalve vervangen te worden. Het herstel betreft technisch onderhoud en de totale kosten vari vervanging worden geraamd op f 3.426,inklusief omzetbelas- ting. De gemeente ontvangt hiervoor van het, rijk via het ver- goedingsstelsel basisonderwijs een vergoedirig via de post "ande- re voorzieningen"De kosten komen ten laste van de hiervoor ingestelde reserve. ad b. Een aantal zinken goten, dakranden en daken, aangegeven op de voor u ter inzage gelegde tekening, verkeren in een zeer slechte staat. Deze zijn veelal ouder dan 25 jaar (afschrijvingstermijn volgens Londo-normen) zodat tot vervanging kan worden overge- gaan. Het herstel betrcft technisch onderhoud. De gemeente ont- vangt hiervoor van het rijk via het vergoedingsstelsel basison- derwijs een vergoeding via de post "andere voorzieningen - 1 -

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 1