5e afd. 25 juni 1987 78 - toestemming om het huidige subsidie in de salarislasten van 2 peutergroepen gedurende het experiment te mogen aanwenden voor het projekt halve dagopvang; - een éénmalig subsidie ad f 2.490,— in de aanloopkosten van het projekt halve dagopvang. In de door uw raad vastgestelde nota club- en buurthuizen is reeds onder nieuw te ontwikkelen beleid een budgettair neutraal projekt halve dagopvang opgenomen. In afwijking van de door de stichting opgestelde begroting, dienen de salarislasten van de halve dag- opvang geraamd te worden op f 47.695,— Het huidige subsidie in de salarislasten van 2 peutergroepen bedraagt f 23.276, Dit betekent dat de ouders in totaal f 24.419,-- dienen bij te dragen. Uitgaande van bovenstaande gegevens is het projekt derhalve finan- cieel haalbaar. De stichting zal t.b.v. de halve dagopvang het aantal peutergroepen van de stichting verminderen met twee. Deze vermindering zal geen personele consequenties hebben, omdat er binnenkort bij de peuterspeelzalen vakatures ontstaan voor in totaal 14 uur. Het verminderen van het aantal peutergroepen zou echter wel kunnen leiden tot een tekort aan peutergroepen, waardoor op korte termijn uitbreiding van het aantal groepen weer noodzakelijk kan zijn. Meer zekerheid kan hierover worden gegeven aan de hand van het onderzoek naar de behoefte aan peuterspeelzalen, dat gehouden zal worden in augustus/september 1987. Hierbij wordt opgemerkt dat binnen het budget sociaal-cultureel werk 1987 nog ruimte is voor het tijdelijk uitbreiden van het aantal peutergroepen met één. Als de halve dagopvang niet voldoet, dan zal het subsidie worden teruggeheveld naar het peuterwerk. Gelet op de reëel aanwezige behoefte aan halve dagopvang voor 2 tot 4 jarigen, het emancipatorische belang en de financiële haalbaarheid van het projekt, stellen wij u voor de stichting tijdelijk

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 24