5e afd. 25 juni 1987 78 toestemming te verlenen het huidige subsidie 1987 op jaar- basis ad f 23.276,-- in de salarislasten van 2 peutergroepen naar evenredigheid van het aantal maanden in 1987 aan te wenden voor het projekt halve dagopvang voor 2 tot 4 jarigen. Dit projekt zal dan worden meegenomen bij de voorbereiding van het sociaal-cultureel programma 1988. Overigens dient u gelijktijdig met deze toestemming de stich- ting ontheffing te verlenen van het bepaalde m.b.t. het peuterwerk in de Subsidieverordening sociaal-cultureel werk en emancipatiewerk. Het betreft hier bepalingen omtrent het maximaal aantal dagdelen per week dat een peuter de peuter- speelzaal mag bezoeken, het maximaal aantal uren per dagdeel etc. Voorts stellen wij u voor de stichting in de aanloopkosten van het projekt halve dagopvang een ëénmalig subsidie toe te kennen ad 2.490, In het dekkingsplan 1987 t/m 1990 is t.b.v. de halve dagopvang een éénmalige subsidie opgenomen ad f 5.000,--. Voornoemd subsidie kan hieruit gedekt worden. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE, De secretaris, W.H. van den Hoek. De burgemeester, O.R. van den Bosch. -3-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 25