5e afd. 25 jum' 1987 PROJEKT HALVE DAGOPVANG 2 TOT 4 JARIGEN 78 De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 juni 1987; 1. de Stichting Sociaal-Cultureei Werk Heemstede tijdelijk toestemming te verlenen het huidige subsidie 1987 in de salarislasten van 2 peutergroepen op jaarbasis ad f 23.276,-- naar evenredigheid van het aantal maanden in 1987 aan te wenden voor het projekt halve dagopvang voor 2 tot 4 jarigen; 2. voornoemde stichting ontheffing te verlenen van het bepaaide m.b.t. het peuterwerk in de Subsidieverordening sociaal-cultureel werk en emancipatiewerk voor de duur van en t.b.v. het projekt halve dag- opvang voor 2 tot 4 jarigen; 3. voormelde stichting in de aanloopkosten van het projekt halve dag- opvang een éénmalige subsidie toe te kennen ad f 2.490,--. BESLUIT HEEMSTEDE, 25 juni 1987. De raad voornoemd, De secretaris, De voorzitter, -4-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 26