2e afd. 25 juni 198/ AANKOOP WONINGEN OP VEILINGEM /9 Heemstede, 16 juni 1987. Aan de raad, Vour de aankoop van bestaande en nieuwbouwwoningen zijn in Heemstede de afgelopen jaren vele gemeentegaranties afgegeven. Tot op heden hebben er twee gedwongen verkopen plaatsgevonden waar- bij een beroep is gedaan op de gemeentegarantie. Om het verlies voor de gemeente en het rijk te beperken zijn beide woningen niet geveild doch onderhands verkocht. De onderharidse verkoop heeft plaatsgevonden in overleg met het rijk en de hypotheeknemer. In het geval dat er geen onderhandse verkoop kan plaatsvinderi moet de woning geveild worden. Het verlies voor de gemeente en het rijk zal dan vermoedelijk hoger zijn dan bij een onderhandse verkoop. Binnenkort doet een dergelijke situatie zich voor. Het verlies zou beperkt kunnen worden als de gemeente op de veiling als koper mee zou kunnen bieden. Vindt aankoop plaats, dan kan de woning door de gemeente daarna onderhands worden verkocht. Om dit mogelijk te maken dient uw raad een besluit te nemen waarbij de in artikel 171 van de gemeentewet aan u toegekende bevoegdheid tot aankoop van onroerend goed aan burgemeester en wethouders wordt gedelegeerd. Bij delegatie kan op een veiling door of nainens ons college geboden worderi en eventueel tot aankoop worden overgegaan.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 27