2e afd. 25 juni 1987 79 De delegatie dient beperkt te blijveri tot panden waarvoor ge- meentegarantie is verleend en die in aanmerking komen voor een gedwongen verkoop. Indien tot aankoop is overgegaan, zal daarvan in de eerstvolgende raadsvergadering aan u mededelirig worden ge- daan. Wij stellen u voor tot delegatie te besluiten conform bijgaand ontwerp-raadsbeslui t. De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 juni 1987, alsmede het advies van de commissie voor financiën en beleidsplanning; gelet op artikel 171 van de gemeentewet; aan burgemeester en wethouders te delegeren de aankoop van woningen waarop gemeentegarantie is verleend en die op een openbare veiling te koop worden aangeboden; Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE De secretaris, VJ.H. van den Hoek. De burgemeester O.R. van den Bosch BESLUIT HEEMSTEDE25 juni 1987. De raad voornoemd, De voorzitter - 2 - Pe secretaris

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 28