2e afd. 25 juni 1987 74 GROOT ONDERHOUD 46 WONINGEM AAN DE GOEMAN BORGESIUSSTRAAT PIERSONSTRAAT EN TIENHOVENSTRAAT VAN DE "WONINGSTJCHTING HEEMSTEDE" Heemstede, 5 juni 1987. Aan de raad, In september 1985 heeft de "Woningstichting Heemstede" eeri meerjaren- planning voor haar woningbestand etc. opgesteld over de periode 1985 t/m 1989. Een onderdeel van de planning betreft groot onderhoud aan de woningen van komplex V (46 woningen G. Borgesiusstraat, Piersonstraat en Tien- hovenstraat) Dit groot onderhoud bevat: - het vervangen van dakpannen, goten en hemelwaterafvoeren het repareren van metselwerk en voegwerk van gevels en schoorsteneri daar waar nodig; - het verbeteren en repareren van kozijnen; het vertimmeren van het dakoverstek; - het vervangen en aanpassen van de riolering en de leidingen voor gas, water en elektra; het vernieuwen van de wand- en vloertegels in de douche; - diverse andere vervangingen in woonkamer, keuken en toilet: - reparatie en verbetering vari schuren. De t.otale kosten van de voorzieningen worden geraamd op 1.384.553,-- Per woning f 30.099,--. 0p grond van de Regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 1987 is het moqelijk hiervoor rijkssteun te verkrfjgen in de vorm van een bijdrage ineens. De bijdrage is afhankelijk vari de kosten van de voor- zieriingen in procenten van de kosten van vergel i jkbare nieuwbouw en het -1-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 5