2e afd. 25 juni 1987 74 tjouwjaar van de woning. De kosten van de vergelijkbare nieuwbouw bedragen f 97.480,--. De bijdrage ineens wordt dan als volgt berekend: 40" van 7 29.244,-- 30% van f 855,-- f 11.697,60 f 256,50 f 11.954,10 per woning. De aan te vragen bijdrage ineens bedraagt voor 46 woningen f 549.888, Bij de Provinciale direktie van Volkshuisvesting is geïnformeerd of er voor het onderhavige plan budget aanwezig was. Het is te verwachten dat het rijk een bijdrage ineens zal toekennen van f 549.888, Het resterende gedeelte ad. f 834.665,- zal door de woningstichting gedekt worden door een beschikkinq over de algetnene bedrijfsreserve. De omvang var de reserve biedt hiertoe de mogelijkheid. Tevens zal er door het rijk een bedrag van 50.865,- worden toegekend voor de verhuis- en herinrichtingskosten van de bewoners. Het plan ligt voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage. Wij stellen u voor, konform bijgaand ontwerp-besluit, de rijkssteun aan te vragen en te aanvaarden. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE, De secretaris, De burgemeester, W.H. van den Hoek O.R. van den Bosch

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 6