2e afd. 25 juni 1987 74 GROOT ONDERHOUD 46 WONINGEN AAN DE GOEMAN BORGESIUSSTRAAT PIERSONSTRAAT EM TIENHOVENSTRAAT VAN DE "WONINGESTICHTING HEEHSTEDE" De raad van de gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 5 juni 1987, alsmede de adviezen van de commissie voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en financiën en beleidsplanning; gelet op de bepalingen van de Woningwet.; I. ten behoeve van het plegen van groot onderhoud aan 46 woningen aan de Goeman Borgesiusstraat, Piersonstraat en Tienhovenstraat aan te vraaen en te aanvaarden: a. een bijdrage ineens groot. f 549.888,-- in de kosten vari inves- b. een bijdrage ineens groot f 50.865,-- in het kader van de rogo- ling verhuis- en herinrichtingskosten; II. de onder I bedoelde rijkssteun door te betalen aan de "Woning- stichting Heemstede" tot een gelijk bedrag als het rijk aan de ge- meente zal toekennen, onder dezelfde voorwaarden en bepalingen als terzake hiervan aan de gemeente zullen worden gest.eld. De secretaris, De voorzitter BESLUIT tering; IIEEMSTEDE, 25 juni 1987. De raad vcorrioemd,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 7