25 juni 1987 168 die daartoe in staat zijn op de vingers van ëén hand te tellen. Ook uit dat oogpunt zullen wij u missen. Ik hoop dat het u gegeven is, want het is bij de Staten nog wel wat moei- lijker om wat dat betreft een bijdrage te geven, inderdaad het gevoel te hebben dat men wat doet in het proces van het geheelwant het is wat saaier door het grote aantal sprekers dat er is, maar ik hoop dat u erin slaagt door te dringen tot degenen die dat gegeven is. Mevrouw Karssen, heel hartelijk bedankt voor uw inbreng, voor uw vriend- schap en voor uw belangrijke bijdrage aan de Heemsteedse politiek. Ook u krijgt het verrassingspakket." (applaus) De voorzitter: "Nu krijgen we de zoon van een voormalig gewestelijk sabotagecommandant. Ik wist dat er over uw vader, meneer Borghouts, het nodige geschreven is door De Jong in de oorlogspublikaties. Ik heb daar het nodige over gelezen, ik zal er niets van aanhalen, want dat heeft nu geen zin, maar ik vond het toch interessant om een indruk te krijgen van de man die hij in die oorlogssituatie geweest is, want ik heb het gevoel dat uw voorgeschiedenis, zoals bij ons allemaal, maar voor u in het bijzonder zeker als je zo'n vader hebt gehad, ook belangrijk is voor het politieke handelen in het heden en de raadsels die iedereen wel eens oproept over het funktioneren. U bent een merkwaardige kombinatie van de linkse man die graag stormen- derhand de vesting verovert en die aan de andere kant de discipline en orde van de samenleving tegelijk buitengewoon belangrijk vindt. Een kombinatie die ik altijd erg boeiend vind als je dat bij mensen aan- treft en in de Nederlandse politiek is het vaak zo - de Nederlandse per- soonlijkheden zijn vaak wat gemiddelder van aard - dat als je ergens uitersten aantreft het interessant begint te worden. Ik heb daarom ook nooit de hele verslaglegging van de Engelse politiek begrepen. Als het over Thatcher en Kinnock gaat dan ziet men verhalen; dat zijn boeven of heiligen of weet ik wat, maar dat is gewoon de Engel- se volksaard, daar worden die uitersten gekoesterd en gewaardeerd en in Nederland begrijpen we dat niet en moet alles uiteindelijk in het gul- den midden eindigen en dan zijn we er. Ik denk dat de mensen die de moed hebben het belang te zien om op een evenwichtige manier de verschillen die er nu éénmaal in de samenleving zijn en de zaken waar je voor staat te presenteren, uitermate belangrijk zijn en dan hangt het er maar van af op welke manier men in staat is om dat te brengen. Dat is een dui- velskunst en daar slaagt men ook niet altijd in. Maar mensen die dat toch over een reeks van jaren voor het voetlicht kunnen brengen behoren tot de groten in de politiek. We hebben in Heemstede gelukkig een heel behoorlijk niveau, over het algemeen ver boven het gemiddelde in de Ne- derlandse verhoudingen, maar u behoort tot de topkategorie die we hier voortbrengen, juist om deze eigenschap. Ik heb behoefte daar nog iets aan toe te voegen. Als je de positie kiest van toch echt het idealis- tisch linkse element te willen verdedigen, dan is dat een kwetsbare zaak, omdat je dan uiterst kritisch wordt beoordeeld, men kijkt dan met een fijne neus naar de integriteit waarmee de zaak wordt gebracht en dat is dan bepalend voor je slagen. Het grootste kompliment dat ik u kan geven is - dat klinkt wel erg zwaar maar als je dat 10 jaar gedaan hebt in de Nederlandse politiek op dat niveau dan mag dat toch wel gezegd worden - dat dat de basis is geweest van uw hele nuttig werken, dat u ook wist te leven naar de mate van idealen. Dat bedoel ik niet in de heilige zin, maar u wist het toch er- gens waar te maken en men kon niet zeggen: die meneer beweert dat alle- maal welenzovoort.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 13