171 25 juni 1987 zaal even de waarheid verteld. Toen ik u dat onlangs nog eens vertelde kon u zich dat niet voorstellen. Toen ben ik nog wat doorgegaan en heb gezegd dat ik het me nog goed her- innerde, dat ik zijn naam niet kende maar dat hij uit die en die fraktie kwam. Toen zei u: nu u het zegt herinner ik het me weer, het was een man die nooit zoveel zei. Dat was kennelijk een reden voor u om hem dat dan maar duidelijk te maken. Dat is een stuk duidelijkheid die ik daarna na- tuurlijk vele malen heb meegemaakt; een stuk ongewoon optreden van u, als ik u ook eens hier min of meer mag analyseren, dat velen van u ken- nen, zeker de raadsleden en wat we vanavond ook weer een paar keer hebben inogen aanschouwen en wat de mensen op de publieke tribune en de mensen achter me zeker ook van u kennen. Velen waarderen dat in u en ik behoor daar zeker ook bij. Ik vertel dat alleen omdat het toch vaak éên van de onverwachte dingen in de raad betekende wanneer u geveinsd of geheel per ongeluk stommiteiten beging. U heeft enkele dingen genoemd die ik in de afgelopen jaren heb gedaan. U heeft daarbij onder andere de regionale brandweer ten tonele gevoerd. Wat u daarover zei was wel waar; ik heb enkele vergaderingen gemist, maar over efficiëncy gesproken, ik heb ongeveer 1} jaar lang van mijn voorgang- ster op die plaats de enveloppen gekregen die nog steeds aan haar gestuurd werden. Telefoontjes en zelfs schriftelijke notities hebben niet geholpen om dat vroegtijdig om te buigen. Maar alweer over efficiëncy gesproken, het wordt aan beide kanten beleden en zou best wat bijgeschaafd kunnen worden, maar dan zeg ik maar: waar niet, want wat dat betreft wijkt de po- litiek niet zo van de grote bedrijfven af. De voorzitter zei dat ik een wat rustige start heb gehad. Ik herinner me zelf, er nog eens op terugkijkend, dat ik vrij snel in de Blekersvaartpro- blematiek ben gedoken. Toevallig zat ik in de commissie ruimtelijke orde- ning en dat was toen ik erin zat niet de start van het projekt dat toen moest worden uitgevoerd; er zijn veel conmissievergaderingen over geweest, daarna in de raad enzovoort en daardoor heb ik vrij snel in het diepe moeten duiken, wat ik trouwens erg interessant heb gevonden. Ik herinner me nog de opening van het sportkomplex dat ik kon meemaken als net nieuw raadslid. Ik heb er verder geen aandeel in gehad; ik hoorde al- leen dat de nodige kritiek over dat projekt werd uitgestort, er werd over paleizen gesproken, enzovoort. We zouden daar ongetwijfeld, als de avond een andere inhoud had, alsnog een quasi vinnige diskussie over kunnen 'op- zetten, maar dat doen we nu natuurlijk niet. Dat sportkomplex, waarvan ik overigens regelmatig gebruik heb gemaakt, zal binnenkort voor de tweede keer worden geopend. Ik zal dat niet meer als raadslid bijwonen, maar ik zal dat toch zeker met grote belangstel1ing volgen, zoals ik natuurlijk toch alle zaken de gemeente betreffende zal blijven volgen. Eén zaak die ik bijna heb meegemaakt wil ik u niet onthouden, dat is de gemeentelijke informatie via de kabelkrant. Ik had me daarop verheugd en me er terdege op voorbereid. We zijn in de commissie algemene bestuurs- zaken begonnen met een lichtvoetige diskussie, maar daarin heeft u ook uw ware aard niet verloochend, u heeft u niet door argumenten van ons opzij laten zetten, sterker nog: ieder argument dat wij ter tafel brach- ten en waarvan duidelijk de intentie was dat er nog een diskussie over zou kunnen plaatsvinden, bracht u er nog verder toe uw standpunt te ver- harden. Zo heb ik het idee dat we langzaam uit elkaar gedreven zijn. Ik heb er dus niet aan mogen bijdragen hoe die kabelkrant er precies uit gaat zien, ik zal dat aan den lijve moeten ondervinden en als ik straks de televisie thuis aanzet wie weet zie ik u dan die kabelkrant inwijden en misschien houdt u dan een verhaal dat in een uiterst prettige samen-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 16