MBüHMlI 25 juni 1987 156 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 25 juni 1987, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer jhr.mr. O.R. van den Bosch, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heren M. Divendal, A.J.M. van t Hof, mr. H.C.J.L. Borghouts, H.R. Huisman, E.A. Boonstra, J.F. de Bruijn, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuiden, de heer ing. M.J.M. van der Hulst, me- vrouw M.A.C. Karssen, de heren A.C.F. Berkelmans, N.H. Geels, drs. E. van der Zwaag, mevrouw B.Lde Haze Winkelman-Hoes, de heer îr. P.G.J. Solleveld, mevrouw drs. J.R. Beets-Hehewerth en de wethouders, mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water, de heer drs. S. Baar, mevrouw S.E.A. Noorman-den Uyl en mevrouw S. van der Pas-Bouman. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. Afwezig met kennisgeving: de heren drs. E. Veen en H.J.G. Bleekemolen. De voorzitter opent de vergadering en leest het ambtsgebed voor. Mevrouw De Haze Winkelman wordt door het lot aangewezen om bij even- tuele stemmingen het eerst haar stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststel1ing van de notulen van de vergadering van 26 maart 1987. la Onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuwbenoemde leden van de gemeenteraad, mevrouw L.G.W.J. de Zwart-de Gier en de heren drs. A.J.C. Röllich en R.W.F. van Schalkwijk. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Medewerking ex artikel 74 van de wet op het basisonderwijs ten behoeve van de St. Jozefschool en de Valkenburgschool 4. Groot onderhoud 46 woningen aan de Goeman Borgesiusstraat, Piersonstraat en Van Tienhovenstraat van de "Woningstichting Heemstede" 5. Benoeming ambtenaar van de burgerlijke stand. 6. Medewerking ex artikel 74 van de wet op het basisonderwijs ten behoeve van de Nicolaas Beetsschoolde Bosch en Hoven- school en de Prinses Beatrixschool 7. Programma basisedukatie 1987. 7a. Projekt halve dagopvang 2 tot 4 jarigen. 7b. Aankoop woningen op veilingen. 8. Begrotingswijzigingen. 9. Rondvraag. Vaststelling van de notulen van de verqaderinq van 26 maart 1987. De notulen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. (74) (75) (76) (77) (78) (79)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 1