157 25 juni 1987 Ia. Onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuwbenoemde leden van de gemeenteraad, mevrouw L.G.W.J. de Zwart-de Gier en de heren drs. A.J.C. Röllich en R.W.F. van SchalkwijTT De voorzitter verzoekt de heren Solleveld, Van der Hulst en Borghouts om als leden van de corrmissie van onderzoek van de geloofsbrieven te fun- geren. De voorzitter schorst de vergadering te 20.10 uur en heropent deze te 20.20 uur. De heer Solieveld deelt namens de corrmissie van onderzoek naar de ge- loofsbrieven mede, dat de commissie de geloofsbrieven in orde heeft bevon den en adviseert tot toelating als lid van de raad van mevrouw L.G.W.J. de Zwart-de Gier en de heren drs. A.J.C. Röllich en R.W.F. van Schalkwijk Zonder hoofdelijke stemming wordt tot toelating tot lid van de raad besloten. 11Lijst van mededelinqen en inqekomen stukken. 1. Besluiten van gedeputeerde staten tot goedkeuring van de begrotings- wijzigingen model J. 1987 nrs. 22, 26, 28 en 30, alsmede van de begro tingswijzigingen van het g.t.b. 1987 nr. 9 en van het grondbedrijf 1987 nr. 2. Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 2. Besluit van gedeputeerde staten d.d. 21-4-1987, nr. 411, tot goedkeu- ring van het raadsbesluit van 26-3-1987, nr. 41, inzake garantie aan- koop en verbouwing gezondheidshuis. De voorzitter deelt mede dat de garantie, zoals die in het stuk staat vermeld, is verleend aan de Stichting Samenwerkende Kruisverenigingen Zuidwest-Kennemerland. Inmiddels is de Stichting omgezet in een ver- eniging. Het is daarom gewenst het besluit van 26-3-1987 te wijzigen in die zin dat voor "Stichting" gelezen wordt "vereniging". Dienovereenkomstig wordt besloten. 3. Beschikking van het ministerie van onderwijs en wetenschappen d.d. 27-4-1987, nr. 86013738, inzake huisvestingsoverzicht basisscholen. 4. Brief van het "Dreefcomité" d.d. 12-5-1987, houdende mededeling om- trent de samenstel1ing van het bestuur van het Dreefcomité. De stukken, vermeld onder de punten 3 en 4, worden zonder hoofdelijke stemming voor kennisgeving aangenomen. 5. Brief van de Stichting Anti Bont Comité d.d. 4-3-1987, inzake pels- dierfokkerijen. De heer Divendal merkt op dat bij de ter inzage gelegde stukken een kaart van Nederland gevoegd was, waaruit blijkt dat in Heemstede en ook in de direkte omgeving van Heemstede, deze fokkerijen niet voor- komen. Spreker heeft vernomen dat in de bestemmingsplannen van Heem- stede een soort formulering is opgenomen, die dit soort bio-industrie niet mogelijk maakt. Spreker vraagt om in zo'n geval dat ook aan de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 2