25 juni 1987 158 afzender van de brief, in dit geval de Stichting Anti Bont Comité, te taten weten. Het comité vraagt ook om een antwoord en het lijkt hem wat mager om deze brief dan voor kennisgeving aan te nemen. Wethouder mevrouw Bierman antwoordt dat de heer Divendal gelijk heeft; de term is "dierveredelingsbedrijf". Zulks is op grond van de nieuwe bestemmingsplannen niet mogelijk en zij denkt dat het mo- gelijk is om dat ook te berichten aan deze organisatie. Dienovereenkomstig wordt besloten. 5. Brieven van mevrouw M.A.C. Karssen en de heren mrH.C.J.L. Borghouts en ir. P.G.J. Solleveld, houdende de mededeling dat zij ontslag nemen als lid van de raad dezer gemeente. 7. Brieven van de voorzitter van het centraal stembureau van 12-6-1987, ten geleide van afschriften van de besluiten waarbij mevrouw L.G.W.J. de Zwart-de Gier en de heren drs. A.J.C. Röllich en R.W.F. van Schalk- wijk benoemd zijn verklaard tot lid van de raad dezer gemeente. 8. Brieven van de voorzitter van het centraal stembureau, houdende de mededeling dat mevrouw L.G.W.J. de Zwart-de Gier en de heren drs. A.J.C. Röllich en R.W.F. van Schalkwijk hun benoeming tot lid van de raad hebben aangenomen. 9. Besluiten van gedeputeerde staten tot goedkeuring van de begrotings- wijzigingen model J, 1987 nrs. 33, 34, 35 en 37, alsmede van de be- grotingswijzigingen van het g.t.b. 1987 nrs. 10, 11 en 12 en van het grondbedrijf 1987 nr. 3. 10. Brief van gedeputeerde staten d.d. 26-5-1987, nr. 5/456, waarbij wordt toegezonden een exemplaar van de door hun college gesloten re- kening van de gemeente over het dienstjaar 1983. De stukken, vermeld onder de punten 6 t/m 10, worden zonder hoofde- lijke stemming voor kennisgeving aangenomen. 11. Brief van Citroenpers d.d. mei 1987, houdende een verzoek om subsi- die t.b.v. een Grote-letter-poëzie-bloemlezing. Burgemeester en wethouders stellen voor geen subsidie te verlenen. Mevrouw IJsselmuiden vraagt of de wethouder al iets aan haar belofte heeft gedaan om de direkteur van de bibliotheek te vragen deze ge- dichten-bloemlezing in grote letters aan te schaffen met als eerste doel de verzameling boeken in grote letters, die al zo geweldig is, te verrijken, maar bovendien ook om de uitgever misschien een beet- je mee te helpen om een zodanig quotum te krijgen dat hij het boek kan uitgeven. Wethouder mevrouw Noorman antwoordt dat dit verzoek valt onder de kategorie "niet subsidiabelhoewel het college het een heel aardig idee vond. Dat heeft er in ieder geval toe geleid dat het college de direkteur van de bibliotheek de suggestie zal gaan doen te bekijken of het niet zinvol is om de organisatoren van dit geheel te laten weten dat in Heemstede misschien belangstel1ing bestaat voor groot- letter-poëzie-bundels en als zodanig zal het college daar zeker aktie in ondernemen. Dienovereenkomstig wordt besloten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 3