159 25 juni 1987 12. Brief van de Stichting Jongeren Opvang Haarlem d.d. 20-2-1987, hou- dende het verzoek om loonkostensubsidie. Burgemeester en wethouders stellen voor geen subsidie te verlenen. 13. Bezwaarschrift van het bestuur van de Stichting Beheer Dierentehui- zen in Kenriemerland tegen het subsidie 1987. Burgemeester en wethouders delen mede dat het stuk in handen is ge- steld van de commissie voor de beroepschriften. 14. Beroepschrift van mr. O.H. van Wijk d.d. 21-5-1987, namens Bell-Sound Records B.V. tegen de weigering van een bouwvergunning voor een op- slagruimte op een terrein aan de Blekersvaartweg. Burgemeester en wethouders delen mede dat het stuk in handen is ge- steld van de commissie voor de beroepschriften. Overeenkomstig de voorstellen van burgemeester en wethouders wordt besloten. III. Medewerking ex artikel 74 van de wet op het basisonderwijs ten be- hoeve van de St. Jozefschool en de Valkenburqschool(voîgnr. 73) IV. Groot onderhoud 46 woninqen aan de Goeman Borqesiusstraat, Pierson- sTraat en Van Tienhovenstraat van de "Woninqstichtinq Heemstede". (volgnr. 74) De ontwerp-besluiten worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. V. Benoeminq ambtenaar van de burqerlijke stand. (volgnr. 75) Uitgebracht werden 19 stemmen op mevrouw H.L.A. de Boer, zodat deze benoemd werd. VI. Medewerkinq ex artikel 74 van de wet op het basisonderwijs ten be- hoeve van de Nicolaas Beetsschool de Bosch en Hovenschool en de Prinses Beatrixschool(volgnr. 76) Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VII. Proqramma basisedukatie 1987. (volgnr. 77) Mevrouw IJsselmuiden brengt naar voren dat in de begrotingsbehande- ling van november 1986 de C.D.A.-fraktie het college heeft gevraagd of toegezegd kon worden dat de basisedukatie inderdaad 1 augustus van start zou kunnen gaan en het antwoordt was: ja. Het is gehaald. Zij denkt dat het mede komt omdat het sociaal-cultureel werk in Heemstede al alfabeti- seringsprojekten uitvoerde en de gemeente zodoende letterlijk en figuur- lijk de voorlopers in huis had. Inzake de basisedukatie zegt spreekster dat om mondige burgers te kunnen zijn men moet beschikken over elementaire vaardigheden en dat zijn na- tuurlijk schrijven, rekenen en lezen, maar vooral ook sociale vaardighe- den. Die sociale vaardigheden heeft men nodig om zich een oordeel te kun- nen vormen binnen deze samenleving en daarbij te bedenken dat deze samen- leving pluriform is. Een instellirig die de basisedukatie verzorgt moet ook daar vooral zijn aandacht bij hebben, omdat er in die samenleving een grote verscheidenheid is zowel naar levensbeschouwingen als ook naar maat- schappelijke en culturele verscheidenheden. Spreekster vraagt of het col-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 4