25 juni 1987 162 Spreekster vindt dat uitstekend. Maar toen ging zij nadenken en vroeg zij zich af hoeveel vaders deze enquête zouden hebben ingevuld. Het college is van plan om regelmatig te gaan evalueren. Spreekster zou graag in de commissie welzijn op de hoogte worden gehouden van deze eva- luatie opdat haar fraktie dan wat kan nadenken over het volgend jaar, ook in verband met de peuterspeelzalen. Mevrouw Beets volstaat met te zeggen dat haar fraktie gaarne akkoord gaat met het initiatief en de evaluatie in spanning afwacht. Wethouder mevrouw Noorman vindt het verheugend dat dit voorstel er ligt. In Heemstede is lang gesproken over uitbreiding van vormen van kin- deropvang anders dan peuterspeelzaalwerk en de eerste stap om te kijken of er toch niet wat meer uitgebreide voorzieningen kunnen komen is de komst van deze opvang. De pedagogische aspekten daarvan, aspekten met betrekking tot emancipatie, spelen daarbij een rol In de commissie is al even gesproken over het gegeven dat dit experiment - want het is het eerste begin - geëvalueerd zal worden. Het college dacht zelf aan een jaar, maar in ieder geval vöör de zomer van het vol- gend seizoen, opdat tijdig bekeken kan worden hoe het gelopen is, of dit was wat iedereen ervan verwachtte of dat het misschien wat bijgesteld moet worden. Zeker zullen de resultaten ook in de commissie aan de orde komen, maar het zal in eerste instantie ook de Stichting Sociaal Cultu- reel Werk zijn die daarvoor de gegevens zal leveren. Mevrouw IJsselmuiden zegt dat het college spreekt over "regelmatig". Zij vindt dat prima, het hoeft voor haar niet om de maand, maar na 3 of 4 maanden zou zij daar best wat van willen horen. Als men het vlak vöör de zomer hoort, dan is dat toch weer laat, want er zitten heel wat kon- sekwenties aan als men het stuk leest. Daarom wil zij het graag, zeker in verband met de peuterspeelzalen, wat eerder weten. Wethouder mevrouw Noonnan acht het goed om op het moment dat het ge- heel enige tijd gefunktioneerd heeft te horen hoe het loopt. Daarvan zal het college zeker mededeling doen in de commissie. Als het gaat om de beoordeling van het projekt als geheel dan moet men daar niet te weinig tijd voor nemen, want dan krijgt men toch een verschoven beeld en daar- op doelde zij toen zij sprak van: vöör de zomer volgend jaar. Tijdig vöör nieuwe beslissingen moeten die gegevens bekend zijn. Voor het overige is het best mogelijk om in de commissie eens over de stand van zaken wat informatie te geven. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VIIbAankoop woningen op veilingen. (volgnr. 79) Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VIII. Begrotingswijziginqen. Wijziging gemeente-begroting, model J, 1987 nrs. 45 t/m 48. De wijzigingen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. IX. Rondvraag. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 7