182 Voorzitter: de heer jhr. mr. O.R. van den Sosch. burgeimeestier Tegenwoordig zijn de leden: de heren A.J.M. van t Hofdrs. R.W. van Schalkwijk, H.R. Huisman, E.A. Boonstra, J.F. de Bruijn, mevrouw L.G.W.J. de Zwart-de Gier, de heer ing. M.J.M. van der Hulst, mevrouw H A Th.G. IJsselmuiden, de heren A.C.F. Berkelmans, drs. E. Veen, N.H. Geeis, drs. E. van der Zwaag, drs. A.J.C. Röllich, mevrouw B.L. de Haze Winkelman-Hoes, de heer H.J.G. Bleekemolen en mevrouw rs J.R. Beets-Hehewerth en de wethouders, mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water, de heer drs. S. Baar, mevrouw S.E.A. Noorman-den Uyl en mevrouw S. van der Pas-Bouman. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. Afwezig met kennisgeving: de heer M. Divendal. De voorzitter opent de vergadering en leest het ambtsgebed voor. De heer Veen wordt door het lot aangewezen om bij eventuele steiunin- gen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Beëdiging van de nieuwbenoemde leden van de gemeenteraad mevrouw L.G.W.J. de Zwart-de Gier en de heren drs. A.J.C. Rollich en R.W. van Schalkwijk. 2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 7 mei 1987. 3. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 4. Benoeming leden in commissies. 5. Vaststel1ing bestemmingsplan "Schilderswijk". (81) 6. Voorbereidingsbesluit ex art. 21 Wet op de Ruimtelijke Ordening. 7. Vernieuwing rioleringen gedeelte Herenweg tussen Koediefs- laan en Kerklaan. 8. Voorzieningen raadhuis. 9. Meerjarenprogramma restauratie monumenten 1988 - 1992 10. Opheffing Berkenrodeschool 11. Plan van nieuwe scholen basisonderwijs voor de periode 1988/1989 tot en met 1990/1991. (82) (83) (84) (85) (86) 12 Groot onderhoud 36 woningen aan de Leeghwaterlaan, Ring- vaartlaan en Ir. Lelylaan van de woningbouwveremging "De Haemstede". 13. Groot onderhoud 19 woningen aan de Viijfherenstraat en Wiekenplein van de woningvereniging Berkenrode 14. Groot onderhoud 308 woningen Provinciënlaan Overijssel- laan en Zeelandlaan van de "Woningstichting Heemstede (9U) 15. Energiebesparende maatregelen 14 woningen Glipper Dreef

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 1