24 september 1987 212 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 24 september 1987, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer jhr. mr. O.R. van den Bosch, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heren M. DivendalA.J.M. van 't Hof drs. R.W.F. van Schalkwijk, H.R. Huisman, E.A. Boonstra, J.F. de Bruijn, mevrouw L.G.W.J. de Zwart-de Gier, de heer ing. M.J.M. van der Hulst, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuiden, de heren A.C.F. Berkelmans, drs. E. Veen, N.H. Geels, drs. E. van der Zwaag, drs. A.J.C. Röllich, mevrouw B.L. de Haze Winkelman-Hoesde heer H.J.G. Bleekemolen en mevrouw drs. J.R. Beets-Hehewerth en de wethouders, mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water, de heer drs. S. Baar, mevrouw S.E.A. Noorman-den Uyl en mevrouw S. van der Pas-Bouman. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. De voorzitter opent de vergadering en leest het ambtsgebed voor. De heer Van der Zwaag wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststel1ing van de notulen van de vergadering van 4 juni 1987. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Benoeming van een plaatsvervangend lid van de commissie voor beroeps- en bezwaarschriften. 4. Voorlopige vaststelling uitgaven voor openbaar lager onderwijs over de periode 1 januari t/m 31 juli 1985 en over de periode 1983 t/m 31 juli 1985. (101) 5. Voorlopige vaststelling uitgaven openbaar kleuteronderwijs over de periode 1 januari t/m 31 juli 1985 en over de periode 1981 t/m 31 juli 1985. (102) 6. 8e wijziging bezoldigingsverordening ambtenaren 1981. (103) 7. 22e wijziging algemeen ambtenarenreglement (104) 8. Subsidieverzoek tijdelijke peutergroep Het Honk. (105) 9. Overzicht vermeerdering huisvesting 1989/1990/1991. (106) 10. Krediet ten behoeve van automatisering basisscholen. (107) 11. Vaststelling bestemmingsplan "Merlenhoven 1987". (108) 12. Bouw hoogspanningsruimte Herenweg. (109) 13. Uitvoering van de regeling geldelijke steun voorzienlngen aan huurwoningen 1987. (110) 14. Benoeming lid welstandscommissie. (111) 14a.Krediet opstellen meerjarenbeleidsplan stadsvernieuwing. (112) 14b.Meerjarenplan verkeersvei1igheid; aktie -25%. (113) 14c.Bewegwijzeringsplan. (114)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 1