255 Voorzitter: de heer jhr. mr. O.R. van den Bosch, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heren M. Divendal, A.J.M. van 't Hof, drs. R.W.F. van Schalkwijk, H.R. Huisman, E.A. Boonstra en J.F. de Bruijn, mevrouw L.G.W.J. de Zwart-de Gier, de heer ing. M.J.M. van der Hulst, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuiden, de heren A.C.F. Berkelmans, drs. E. Veen, N H Geels, drs. E. van der Zwaag, drs. A.J.C. Röllich, mevrouw B.Lde Haze Winkelman-Hoes, de heer H.J.G. Bleekemolen, mevrouw drs. J.R. Beets- Hehewerth en de wethouders, mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water, de heer drs. S. Baar, mevrouw S.E.A. Noorman-den Uyl en mevrouw S. van der Pas-Bouman. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. De voorzitter opent de vergadering en leest het ambtsgebed voor. AGENDA: 26 november 1987 1. Vaststel1ing van de notulen van de vergadering van 27 augustus 1987. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Bijstelling beleidsplan najaar 1987. (129) (financieel overzicht 1988 t/m 1992) - algemene beschouwingen door fraktievoorzitters; - beantwoording door burgemeester en wethouders; - repliek; - dupliek. 27 november 1987 4. Behandeling memorie van antwoord. Vaststelling begroting algemene dienst; Vaststelling begroting grondbedrijf 5. Voorziening in de huisvesting t.b.v. Stichting Algemeen fitni Bijzonder Onderwijs in Heemstede. 11JU1 6. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 Wet op de ruimtelijke #nl\ ordening. 7. Erfpacht twee percelen grond t.b.v. bouw hoogspanningsruimten. (132) 8. le wijziging verordening onroerend-goedbelastingen. 9. Aanpassing belastingverordeningen in verband met invorde- ringsrente. 10. 7e wijziging verordening op de heffing en invordering van een recht voor het ophalen van huisvuil. 11. 8e wijziging verordening centrale antenne-inrichting (c.a.i.- tarieven) 12 6e wijziging verordening tarieven en vergoedingsregeling gas, drinkwater en electriciteit (electriciteitstarieven) (133) (134) (135) 136 (137)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 1