F in 21 november 1987 8E WIJZIGING VERORDENING PRECARIORECHTEN 134 d De raad van de gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 1987; gelet op artikel Z70 van de gemeentewet en het bepaalde in de artikelen II. XII en XIII van de wet van 26 maart 1987 tot berekening van rente in zake belastingen en premies volksverzekeringen (Stb. 1987, 120); BESLUIT: vast te stellen de verordening tot 8e wijziging van verordening op de heffing van Precariorechten. Artikel I. I. Na artikel 5 wordt toegevoegd: Artikel Sa. 1. Artikel 17, tweede lid, van de wet van 22 mei 1845op de invordering van 's Rijks directe belastingen (Stb. 1926, 334) zoals dat lid luid- de voor de inwerkingtreding van de wet vari 26 maart 1987 tot bereke- mng van rente înzake belastingen en premies volksverzekeringen (Stb. 1987, 120) blijft van toepassing tot 1 januari 1997. 2. Voor de berekening van interest als bedoeld in de in het eerste lid bedoelde bepaling, vinden de krachtens die bepaling gegeven regelen mzake rijksbelastingen zoals die golden tot en met 31 maart 1987, overeenkomstige toepassing. 3. De artikelen 18 tot en met 18c van de wet van 22 mei 1845 blijven bui- ten toepassing tot 1 januari 1997. II. Dit besluit treedt in werking op 1 april 1988. HEEMSTEÜE27 november 1987. De raad voornoemd, De secretaris,De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 10