Fin 27 november 1987 135" 7E WIJZIGING VflN DE VERORDENIHG OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN EEN RECHT VOOR HET OPHALEN VAN HUISVUIL HEEMSTEDE, 10 november 1987. Aan de raad, Bij uw besluit van 31 oktober 1985 zijn de tarieven voor het ophalen van huisvuil voor het laatst gewijzigd. Vanaf januari 1986 bedragen deze ta- rieven: voor een grote rolemmer 10,80 per kalendermaand; voor een kleine rolemmer f 8,35 per kalendermaand. Indien het huisvuil op een andere wijze dan door middel van een eigen rol- emmer wordt aangeboden, bedraagt het recht per kalendermaand of gedeelte daarvan voor éénpersoonshuishoudens 8,35 en in alle overige gevallen 10,80. Op basis van de begroting 1988 bedragen de kosten voor het ophalen van huisvuil f 2.524.299,-- Af: Aandeel gemeente Bennebroek 339.000,-- Opbrengst huisvuilophalen d.m.v. containers en extra vrachten 508.500,-- 847.500,-- Netto kosten f 1.676.799,-- De geraamde opbrengst bedraagt 1.132.034,--. Dit komt overeen met een dekkingspercentage van 67,5. In de begroting 1987 was het dekkingsper- centage nog 69,5. De terugval in het dekkingspercentage wordt veroorzaakt door het toege- nomen aanbod van huisvuil en de daarmee gepaard gaande lastenverzwaring. Wij achten het gewenst, gelet op de algehele financiële situatie van de gemeente, het dekkingspercentage van 69,5 minimaal te handhaven. Hiervoor is een meeropbrengst nodig van ca. 34.000,-- hetgeen overeen- komt met een tariefsverhoging van 3%. Bij deze verhoging, waartoe wij u nu een voorstel doen, worden de bedragen van 8,35 en 10,80 gewijzigd in 8,60 respectievelijk 11,10. Bij deze tarieven wordt de opbrengst geraamd op 1.164.134,--. Wij stellen u voor de 7e wijziging op de verordening op de heffing en

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 17