Fin 27 november 1987 13ï* invordering van een recht voor het ophalen van huisvuil vast te stellen conform bijgaand ontwerp. Oe raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 1987; gelet op de artikelen 272 en 277 van de gemeentewet; vast te stellen de verordening tot 7e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van een recht voor het ophalen van huisvuil; Artikel 1. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het recht bedraagt per kalendermaand of gedeelte daarvan waarin van de in artikel I omschreven dienst gebruik wordt gemaakt: a. door middel van een rolemmer met een inhoud van 120 liter 8,60 b. door middel van een rolemmer met een inhoud van 240 liter f 11,10. 2. Indien het huisvuil op een andere wijze dan door middel van een ei- gen rolemmer wordt aangeboden, bedraagt het recht per kalendermaand of gedeelte daarvan: a. voor ëênpersoonshuishoudens 8,60 Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE De secretaris, W.H. van den Hoek. De burgemeester, O.R. van den Bosch. BESLUIT

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 18