2e afd. 27 november 1987 13;T b. in alle overige gevallen 11,10 Artikel II. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand, volgende op die waarin de Koninklijke goedkeuring is verleend, met dien verstande dat dit niet eerder zal zijn dan op 1 januari 1988. HEEMSTEDE, 27 november 1987. De raad voornoemd, De secretaris, De voorzitter, -3-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 19