GW 27 november 1987 137 ZESDE WIJZIGING VERORDENING TARIEVEN- EN VERGOEDINGSREGELING GASDRINKWATER EN ELECTRICITEIT WIJZIGING TARIEVEN ELECTRICITEIT Heemstede, 17 november 1987. Aan de raad, Bij de tariefstel1ing voor het electriciteitsverbruik wordt een split- sing gemaakt tussen de basistarieven en brandstofkosten. De basistarieven worden door uw raad vastgesteld en de brandstofkosten worden aan de hand van de werkelijke betaalde kosten met de verbruiker verrekend. Voor een berekening van de electriciteitsprijzen is uitgegaan van de in de concept-begroting 1988 vermelde schattingen en een maximale belas- ting van 12.100 kW. Factoren welke tot aanpassing van het tarief hebben geleid zijn o.a.: a. eigen kapitaallasten b. verhogingen maximale belasting. Ad a. Als gevolg van investeringen in voorgaande jaren is de boekwaarde begin 1988 van de electriciteitsvoorziening met 200.000 toegenomen ten op- zichte van begin 1987. Daarnaast staat voor 1988 een vermeerdering van f 203.000,00, hetgeen een lastentoename van 65.000,00 geeft. Ad b. In de begroting is rekening gehouden met een verhoging van de maximale belasting met 1.000 kW ten opzichte van 1987 hetgeen een toename van de lasten met 1.000 x 283,00 1.000 x 56,00 339.000,00 tot gevolg heeft. Het vorenstaande resulteert in een verhoging van het basistarief met in- gang van 1-1-1988 met êén cent per kWh. -1-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 21