137 ZESDE WIJZIGING VERORDENING TARIEVEN- EN VERGOEDINGSREGELING GAS, DRINKWATER EN ELECTRICITEIT WIJZIGING TARIEVEN ELECTRICITEIT De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 1987 alsmede het advies van de commissie financiën en beleidsplanning de Verordening tarieven- en vergoedingsregeling gas, drinkwater en elec- triciteit, vastgesteld bij raadsbesluit van 31 januari 1985 nr. 7, laat- stelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 26 maart 1987, nr. 35, te wijzi- gen als volgt: Artikel I. In hoofdstuk VI, artikel 6.1 Basistarieven electriciteit, wordt: tarief A (dagtarief) 12,50 cent per kWh; tarief B (nachttarief5,60 cent per kWh. Artikel II. Deze wijzigingen worden van kracht met ingang van 1 januari 1988. BESLUIT: HEEMSTEDE27 november 1987. De raad voornoemd De secretaris De voorzitter -3- GW 27 november 1987

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 23