27 november 1987 BEZWAARSCHRIFTEN STICHTING BEHEER DIERENTEHUIZEN IN KENNEMERLAND Heemstede, 17 november 1987. Aan de raad, Bij besluiten van 29 november 1985 en 28 november 1986, heeft u het sub- sidie aan de Stichting Beheer Dierentehuizen in Kennemerland over de ja- ren 1986 en 1987 vastgesteld op f 5.000, Tegen deze besluiten heeft het bestuur van de Stichting bezwaarschriften ingediend. De bezwaarschriften zijn ter behandeling aan de commssie voor de beroepschriften voorgelegd. De commissie voor de beroepschriften heeft op 16 juni 1987 een openbare hoorzitting gehouden, waarin de bezwaarschriften zijn behandeld. Van het verhandelde ter zitting is een verslag gemaakt, dat hierbij is gevoegd. Ook tegen de vaststelling van het subsidie voor het jaar 1985 heeft re- clamante bezwaar aangetekend en beroep ingesteld. De Raad van State heeft het beroepschrift tegen de vaststelling van het subsidie voor het jaar 1985 ongegrond verklaard. De commissie voor de beroepschriften adviseert u de bezwaarschriften van reclamante tegen de vaststelling van het subsidie over de jaren 1986 en 1987 eveneens ongegrond te verklaren. Aangezien de financiële positie van reclamante in 1986 en 1987 ten opzichte van 1985 nagenoeg niet is ge- wijzigd en voorts de financiële positie van de gemeente minder sterk is geworden, acht de comissie voor de beroepschriften geen argumenten aan- wezig om het subsidie aan reclamante voor de jaren 1986 en 1987 te ver- hogen van f 5.000,tot f 10.000,--. Wij kunnen ons met dit advies verenigen en stellen u voor overeenkomstig het advies van de coimissie voor de beroepschriften te beslissen. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE, De secretaris, De burgemeester, W.H. van den Hoek. O.R. van den Bosch.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 25