APV 27 november 1987 nfi BEZWAARSCHRIFTEN STICHTING BEHEER DIERENTEHUIZEN 1» KENNEHERLAND Oe raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november !::e;::het adVleS Van de C0,,,n1SSle van de beroepschrlften van 20 okto- BESLUIT: LbevZaTir4ST:ften VaVe BeheSr Dïe™""""" in Kenne^r- and van 14 februar, 1986 en 12 april 1987 tegen zijn besluiten van 9 november 1985 en 28 november 1986, waarbij aan de stichting voor de jaren 1986 en 1987 een subsidie is toegekend van 5.000,- overeen komstig het advies van de co™,issie voor de beroepschriften ongegrond verklaren. HEEMSTEDE, 27 november 1987. De raad voornoemd, De secretaris, De voorzitter, -2-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1987 | | pagina 26